Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atlikta 2016 metais, rezultatai

TEISNIO REGULIAVIMO, KURIO STEBĖSENA ATLIKTA 2016 METAIS, REZULTATAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atliko įstatymo teisinio reguliavimo 2016 metais stebėseną (toliau – stebėsena). Atlikus stebėseną nustatyta, kad:

1. Parduotų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių skaičius – 2 534 vnt. (lyginant su 2015 m. parduota 6,6 proc. daugiau kvitų knygelių).

2. Paslaugų gavėjų skaičius – 1 473, iš jų 514 juridiniai asmenys ir 959 fiziniai asmenys (lyginant su 2015 m. gavėjų skaičius padidėjo 2 proc.).

3. Paslaugų teikėjų skaičius – 19 436 (lyginant su 2015 m. teikėjų skaičius padidėjo 7,5 proc.).

4. Bedarbių, teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, skaičius 14 852 (lyginant su 2015 m. bedarbių, teikusių paslaugas, skaičius padidėjo 39 proc.).

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad įstatymu numatyti tikslai buvo pasiekti, o galiojantis teisinis reguliavimas yra reikalingas. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad:

1. 156 asmenys dirbo pas tą patį paslaugų gavėją (draudėją) kaip darbuotojai (dirbantys pagal darbo sutartį) ir kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjai (lyginant su 2015 m. asmenų skaičius padidėjo 10,6 proc.).

2. 835 asmenys prieš pradėdami teikti paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus dirbo pagal darbo sutartį pas tą patį paslaugų gavėją (draudėją) (lyginant su 2015 m. asmenų skaičius padidėjo 38,2 proc., o lyginant su 2014 m. – 154 proc. (1,5 karto)).

Siekdama tinkamai įgyvendinti įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) 2016 metais vykdė tikslinius patikrinimus. VDI patikrino 38 ūkio subjektus (28 ūkininkai ir 10 juridinių asmenų), tikrinimų metu buvo užfiksuoti tokie įstatymo  pažeidimai:

1. Įstatymo 5 str. 1 dalyje nustatyta, kad vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui (draudėjui) ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugų teikėjas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikia keliems paslaugų gavėjams (draudėjams), – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių. Šios įstatyme nustatytos paslaugų teikimo trukmės nesilaikė 2 asmenys, iš kurių 1 paslaugų teikėjas teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui (draudėjui) ilgiau kaip 60 dienų, ir 1 paslaugų teikėjas, teikiantis paslaugas keliems paslaugų gavėjams (draudėjams), teikė paslaugas ilgiau kaip 90 d. per kalendorinius metus.

2. Įstatymo 4 str. 5 dalyje nustatyta, kad paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas paslaugų gavėjui (draudėjui) tik po to, kai paslaugų kvite užpildomi pirminiai duomenys ir kai jam, prieš pradedant teikti paslaugas, išduodamas šio kvito antrasis egzempliorius. Šios įstatymo nuostatos nesilaikė 9 paslaugų teikėjai, iš kurių: 5 paslaugų teikėjai teikdami paslaugas, neturėjo paslaugų kvito antrojo egzemplioriaus, o 4 atvejais kvitai nebuvo išrašyti prieš pradedant teikti paslaugas.

RODIKLIŲ APIE ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMĄ PAGAL PASLAUGŲ KVITUS

PER LAIKOTARPĮ  NUO 2013 M. BALANDŽIO 1 D. IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. LENTELĖ

Rodiklis

Laikotarpis

2013 metai

2014 metai

2015 metai

2016metai

Parduotų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių skaičius

3 015

2 385

2 377

2 534

Paslaugų gavėjų skaičius

iš jų: juridiniai asmenys

         fiziniai asmenys

3 946

1 432

2 514

1 428

   406

1 022

1 444

   457

   987

1 473

514

959

Paslaugų teikėjų skaičius

22 905

15 799

18 078

19 436

Asmenų, dirbusių pas tą patį draudėją pagal darbo sutartį ir pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, skaičius

66

154

141

156

Asmenų, dirbusių pagal darbo sutartį pas tą patį draudėją prieš pradėdami teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, skaičius

414

268

604

835

Bedarbių, teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, skaičius

9 901

12 645

10 676

14 852

Nepilnamečių asmenų (iki 18 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 784

2 504

2 283

4 147

Moksleivių (nuo 18 iki 19 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 638

1 682

1 258

1 977

Sumokėta PSD įmokų suma už asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą

243 570 Eur

 

407 664 Eur

 

529 000 Eur

 

691 561 Eur

 

Šaltinis: Teisinio reguliavimo stebėsenos 2014-02-17 pažyma Nr. 2, 2015-02-27 pažyma Nr. 3, 2016-02-26 pažyma, 2017-02-09  pažyma Nr. 5.

Finansų ir biudžeto departamentas

Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyrius

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-01