Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atlikta 2015 metais, rezultatai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Žemės ūkio ministerija atliko įstatymo teisinio reguliavimo 2015 metais stebėseną (toliau – stebėsena). Atlikus stebėseną nustatyta, kad:

1. Parduotų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių skaičius – 2377 vnt.

2. Paslaugų gavėjų skaičius – 1444, iš jų 457 juridiniai asmenys ir 987 fiziniai asmenys.

3. Paslaugų teikėjų skaičius – 18078.

4. Bedarbių, teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, skaičius 10676.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad įstatymu numatyti tikslai buvo pasiekti, o galiojantis teisinis reguliavimas yra reikalingas. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad:

1. 141 asmuo dirbo pas tą patį paslaugų gavėją (draudėją) kaip darbuotojai (dirbantys pagal darbo sutartį) ir kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjai.

2. 604 asmenys prieš pradėdami teikti paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus dirbo pagal darbo sutartį pas tą patį paslaugų gavėją (draudėją).

Siekdama tinkamai įgyvendinti įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) 2015 metais vykdė tikslinius patikrinimus. VDI patikrino 135 ūkio subjektus (80 ūkininkų ir 55 juridinius asmenis), tikrinimų metu buvo užfiksuoti tokie įstatymo  pažeidimai:

1. Įstatymo 5 str. 1 dalyje nustatyta, kad vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui (draudėjui) ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugų teikėjas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikia keliems paslaugų gavėjams (draudėjams), – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių. Šios įstatyme nustatytos paslaugų teikimo trukmės nesilaikė 3 asmenys, iš kurių 1 paslaugų teikėjas teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui (draudėjui) ilgiau kaip 60 dienų, ir 2 paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas keliems paslaugų gavėjams (draudėjams), teikė paslaugas ilgiau kaip 90 d. per kalendorinius metus.

2. Įstatymo 4 str. 5 dalyje nustatyta, kad paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas paslaugų gavėjui (draudėjui) tik po to, kai paslaugų kvite užpildomi pirminiai duomenys ir kai jam, prieš pradedant teikti paslaugas, išduodamas šio kvito antrasis egzempliorius. Šios įstatymo nuostatos nesilaikė 15 paslaugų teikėjų, kurie, teikdami paslaugas, neturėjo paslaugų kvito antrojo egzemplioriaus.

3. Įstatymo 5 str. 3 dalyje nustatyta, kad paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui paslaugų kvite nurodytą atlygį pasibaigus kiekvienai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas gali susitarti dėl ilgesnio apmokėjimo už suteiktas paslaugas termino, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 5 kalendorinės dienos pasibaigus paslaugų teikimui. Šios įstatymo nuostatos nesilaikė 6 paslaugų teikėjai ir gavėjai (draudėjai).

 

Rodiklių apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitus per laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. lentelė

Rodiklis

Laikotarpis

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Parduotų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių skaičius

3 015

2 385

2377

Paslaugų gavėjų skaičius

iš jų: juridiniai asmenys

         fiziniai asmenys

3 946

1 432

2 514

1 428

   406

1 022

1444

   457

   987

Paslaugų teikėjų skaičius

22 905

15 799

18 078

Asmenų, dirbusių pas tą patį draudėją pagal darbo sutartį ir pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, skaičius

66

154

141

Asmenų, dirbusių pagal darbo sutartį pas tą patį draudėją prieš pradėdami teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, skaičius

414

268

604

Bedarbių, teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, skaičius

9 901

12 645

10 676

Nepilnamečių asmenų (iki 18 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 784

2 504

2 283

Moksleivių (nuo 18 iki 19 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 638

1 682

1 258

Asmenų, kurie buvo apdrausti PSD pagal kitas Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas kategorijas ir tuo pačiu metu buvo drausti kaip asmenys, teikę žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, skaičius

27 985

25 379

23 256

Sumokėta PSD įmokų suma už asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą

243 570 Eur

(841 000 Lt)

407 664 Eur

(1 407 583 Lt)

529 000 Eur

(1 826 531,12 Lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-20