Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa

Administravimo taisyklės

Priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklės

Europos žuvininkystės fondo logotipai:   1; 2; 3; 4; 5; 6 

 

I SĄJUNGOS PRIORITETAS

APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS

          Priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos srities „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės.

          Priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikisįgyvendinimo taisyklės

          Prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“ įgyvendinimo taisykles

          Prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Mokslininkų ir žvejų partnerystės įgyvendinimo taisykles

         Prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą įgyvendinimo taisyklės

Prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“įgyvendinimo taisyklės

 

Duomenys apie žvejybos produktų  iškrovimo vietas 2017 m.

Lietuvos žuvininkystės verslo žemėlapis

 

 

II SĄJUNGOS PRIORITETAS

APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS

          Priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos sritis „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ įgyvendinimo taisyklės

          Priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės.

          Priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ Įgyvendinimo taisyklės.

 

III SĄJUNGOS PRIORITETAS

BENDROSIOS ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS  (BŽP) ĮGYVENDINIMO SKATINIMAS

          Priemonės „Duomenų rinkimas“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ Įgyvendinimo taisyklės.

 

IV SĄJUNGOS PRIORITETAS

UŽIMTUMO IR TERITORINĖS SANGLAUDOS DIDINIMAS

          Priemonės „Parengiamoji parama“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika.

          Priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Administravimo taisyklės.

          Priemonės „Vietos projektų įgyvendinimas“ administravimo taisyklės 

         Priemonės „Bendradarbiavimo veikla“ įgyvendinimo taisyklės

 

 

V SĄJUNGOS PRIORITETAS

PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS

          Priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ Įgyvendinimo taisyklės.

          Priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Įgyvendinimo taisyklės.

Priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės

          Priemonės „Rinkodaros priemonės“ Įgyvendinimo taisyklės 

  Priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos srities „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“ Įgyvendinimo taisyklės

 

VI SĄJUNGOS PRIORITETAS

INTEGRUOTOS JŪRŲ POLITIKOS (IJP) ĮGYVENDINIMO SKATINIMAS

          Priemonės „Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Žinių apie jūros būklę gerinimas“ įgyvendinimo taisykles

 

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO GRAFIKAI

2015 metų grafikas

2016 metų grafikas

2017 metų grafikas 2017-11-21 įsakymas

2018 metų grafikas

2019 metų grafikas

 

MAKSIMALIŲ METINIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS PAGAL VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES, PASKIRSTYMO SĄRAŠAI

Didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Veiksmų programos priemones 2014–2015 metais, paskirstymo sąrašas

Didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Veiksmų programos priemones 2016 metais, paskirstymo sąrašas

Didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Veiksmų programos priemones 2017 metais, paskirstymo sąrašas

Didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Veiksmų programos priemones 2018 metais, paskirstymo sąrašas

Didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Veiksmų programos priemones 2019 metais, paskirstymo sąrašas

 

KITI TEISĖS AKTAI

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Veiksmų programos priemones taikymo metodika

Suteiktos paramos pagal Veiksmų programą viešinimo taisyklės

Veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika

Žvejybos produktų iškrovimo vietų iš Kuršių mariose žvejojančių laivų sąrašas

Jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašas

Verslo planas Exel

                Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio, įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą, išankstinis vertinimas

Apskritojo stalo diskusijos

2018-09-05 Nr. 8D-442(5.50) protokolas

2019-02-26 Nr. 8D-77(5.50) protokolas

ARCHYVAS

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos rengimo dokumentai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-19