Žemės ūkio ir kaimo verslo registras

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras

Lietuvos Respublika, pasirašiusi Stojimo sutartį, įsipareigojo sukurti ES reikalavimus atitinkančią žemės ūkio produkcijos gamintojų identifikavimo ir registravimo sistemą - Žemės ūkio produkcijos gamintojų registrą, kuris būtų Integruotos administravimo ir kontroles sistemos (toliau IAKS) sudėtinė dalis.

Vykdant šį įsipareigojimą buvo priimtas Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Ž., 2002 Nr.72-3009), kurio 26 straipsnis nustatė, kad Vyriausybė, siekdama užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų, paramos kaimo plėtrai ir kitų paramos rūšių administravimą ir kontrolė, steigia žemės ūkio ir kaimo verslo registrą (toliau - Agroverslo registas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002-08-27 nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo” (Ž., 2002, Nr. 84-3645) įsteigė Agroverslo registrą.

Agroverslo registro paskirtis - registruoti ir unikaliai identifikuoti kiekvieną žemės ūkio ir kaimo valdą (toliau - valdą) kaip žemės ūkio produkcijos ir paslaugų ar alternatyvios žemės ūkiui produkcijos ir paslaugų gamybos vienetą, registruoti ir unikaliai identifikuoti kiekvieną asmenį, kuris įregistruotoje valdoje užsiima žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla, kaip žemės ūkio ar alternatyvios žemės ūkiui veiklos subjektą ir kaip paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai potencialų gavėją, rinkti, kaupti, apdoroti, atnaujinti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie valdas.

Agroverslo registro objektas yra žemės ūkio valda (toliau - valda) - fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, jungtinės veiklos pagrindu pagal raštišką tarpusavio susitarimą užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.

Naudojamos valdos registravimas Agroverslo registre yra būtina sąlyga, kad žemės ūkio veiklos subjektas (ūkininkas) galėtų pretenduoti į bet kokią ES ir valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.

Visi  žemės ūkio veiklos subjektai be apribojimo dėl teisinio statuso ir profesinio pasirengimo ūkininkauti gali registruoti savo valdas Agroverslo registre.

Registre generuojamas, priskiriamas ir saugomas unikalus valdos identifikavimo kodas, tvarkomi ir kaupiami valdos registravimo duomenys, kurie apibūdina valdos ekonominė struktūrą - valdos narių asmens duomenis, valdoje naudojamo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto duomenis, plėtojamos ekonominės veiklos duomenis ir kt.

Agroverslo registre suteiktas valdos identifikavimo kodas kaip privalomas atributas turi būti naudojamas kituose žemės ūkio registruose ir informacinėse sistemose: Gyvulių registre, Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenų bazėje, visose paramos administravimo informacinėse sistemose - Tiesioginių išmokų, Kaimo plėtros priemonių, Pieno kvotų, Pareiškėjų registravimo ų ir kitų.

  • Vadovaujančioji Agroverslo registro tvarkymo įstaiga - Žemės ūkio ministerija.

Agroverslo registro tvarkymo įstaigos - valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau - Centras) ir savivaldybės.

Žemės ūkio ministerija metodiškai vadovauja registro tvarkymo įstaigoms, koordinuoja jų veiklą, vykdo veiklos priežiūrą, rengia teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu, tvirtina registravimo dokumentų formas ir jų pildymo instrukcijas, kitus registro dokumentus.

Registro tvarkymo įstaiga - Centras užtikrina registro informacinės sistemos funkcionavimą, tvarko registro duomenų bazė, kurioje kaupiami, saugomi ir atnaujinami registro duomenys, užtikrina registro sąveiką su kitais valstybės registrais, kadastrais ir klasifikatoriais, perduoda registro duomenis kitiems registrams ar informacinėms sistemoms, priima kitų valstybės registrų duomenis, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybių veiklą, susijusią su registro tvarkymu, konsultuoja savivaldybes ir teikia joms metodinė pagalbą registro duomenų ir dokumentų tvarkymo klausimais, atlieka kitas Agroverslo registro nuostatuose numatytas funkcijas.

Registro tvarkymo įstaigos - savivaldybės priima iš duomenų teikėjų objektų registravimo dokumentus, prašymus išregistruoti objektus ir kitus dokumentus, juos registruoja ir užtikrina tolesnį jų tvarkymą, registro duomenų teikėjų pageidavimu išduoda jiems pažymas apie pateiktų dokumentų gavimo įregistravimą, atlieka loginė teikiamų duomenų patikrą, įrašo duomenis į registro duomenų bazė, atlieka kitas Agroverslo registro nuostatuose numatytas funkcijas.

Agroverslo registro funkcionavimą užtikrina tokios procedūros:

  • Duomenų formavimas - žemės ūkio veiklos subjektai (ūkininkai) pateikia užpildytus nustatytos formos prašymus registruoti valdą Agroverslo registre arba atnaujinti įregistruotų valdų registravimo duomenis savivaldybių žemės ūkio (kaimo reikalų) skyriams;
  • Duomenų surinkimas ir įvedimas į registro duomenų bazė  - seniūnijų  žemės ūkio specialistai  priima iš žemės ūkio veiklos subjektų (ūkininkų) registravimo dokumentus, atlieka jų loginė patikrą, pagal nustatytą procedūrą taiso klaidingus duomenis, registruoja valdos registravimo dokumentų gavimą nustatytos formos žurnale, įveda duomenis į Agroverslo registro duomenų bazė (toliau - registro DB),  įrašant naujus valdos objektus arba keičia duomenis (tikslinant duomenis);
  • Valdų registravimas ir duomenų kaupimas bei apdorojimas - registro DB įvesti registravimo duomenys sutikrinami su duomenimis, esančiais kituose valstybės registruose - Gyventojų registre, Juridinių asmenų registre, Nekilnojamojo turto registre, Adresų registre. Jei sutikrinimas nenustatė klaidų, Jei sutikrinimo metu klaidų nerandama, suteikiamas valdos identifikavimo kodas. Registro DB registravimo duomenys kaupiami, atnaujinami ir teikiami vartotojams. Atliekamos sutikrinimo nustatytų klaidų taisymo procedūros. Valdos valdytojui išsiunčiamas nustatytos formos pranešimas apie atliktą valdos įregistravimą ir identifikavimo kodo suteikimą arba apie duomenų atnaujinimą.
  • Valdų registracijos duomenys renkami registruojant naujas valdas ir atnaujinant įregistruotų valdų duomenis,  duomenų atnaujinimas vykdomas atsižvelgiant į ES bei valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimo taisyklių reikalavimus. Įprastai, valdos registracijos duomenys, kurios reikia pateikti konkrečios priemonės paramos paraiškoje, turi būti atnaujinti ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki minėtos paraiškos pateikimo dienos;

Duomenų naudojimas - Agroverslo registro duomenų bazėje esantys duomenys yra vieši, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų numatytus atvejus.

Agroverslo registro duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimą.

Agroverslo registre kaupiama visapusiška informacija apie kiekvieno žemės ūkio ar alternatyvios žemės ūkiui veiklos subjekto (ūkininko) ekonominė ir turtinė padėtį. Ši informacija naudojama žemės ūkio ir kaimo plėtros prognozei bei monitoringui.

Apibendrintus Agroverslo registre sukauptus atskirų valdų registracijos duomenis naudoja Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamentas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir kitos institucijos.

2008-01-01 žemės ūkio veiklos subjektai - fiziniai(ūkininkai) ir juridiniai asmenys, Agroverslo registre įregistravo virš 353 tūkstančių valdų. Tai sudaro apie 57 proc. visų per 2003 metų žemės ūkio surašymą surašytų Lietuvos žemės naudotojų.

Įregistruotose žemės ūkio ir kaimo valdose naudojama apie 90 proc. viso esamo Lietuvoje žemės ūkio naudmenų  bendro ploto.

Duomenys skirti skelbti internete Registro statistika

Registrą tvarko: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras www.vic.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-17