Valstybės pagalba

 • Parama kreditų palūkanoms kompensuoti
 • Pagalba kompensuojant garantinį užmokestį
 • Parama perkant naudotą įrangą linų sektoriuje
 • Parama įsigyjant žemę
 • Pagalba kompensuojant draudimo įmokas
 • Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimas
 • Dyzelinių degalų įsigijimas be akcizo mokesčio (žemės ūkio sektorius)
 • Dėl fitosanitarijos priemonių taikymo patirtų nuostolių kompensavimas
 • Pagalba biodegalų gamybos plėtojimui
 • Valstybės pagalba gamintojų kooperacijai plėtoti
 • Technines paramos teikimas žemes ūkio sektoriuje
 • Techninės paramos (konsultacinėms paslaugomis) teikimas žemės ūkio sektoriuje
 • Parama moksliniams tyrimams
 • Parama veislininkystei
 • Valstybės parama gyvulininkystės sektoriui
 • Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti
 • Pagalba tarptautiniams moksliniams tyrimams
 • Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės
 • Nuostolių, patirtų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kompensavimas
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-02-19