Valstybės pagalba

Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį Konkurencijos tarybos specialistai teikia konsultacijas ketinantiems gauti arba jau gaunantiems valstybės pagalbą ūkio subjektams. Daugiau informacijos – čia  http://www.kt.gov.lt/index.php?show=vp_konsult .

 • Bendrosios administravimo taisyklės
 • Grąžintinų lėšų taisyklės

 • Parama kreditų palūkanoms kompensuoti
 • Pagalba kompensuojant garantinį užmokestį
 • Parama perkant naudotą įrangą linų sektoriuje
 • Parama įsigyjant žemę
 • Pagalba kompensuojant draudimo įmokas
 • Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimas
 • Dyzelinių degalų įsigijimas be akcizo mokesčio (žemės ūkio sektorius)
 • Dėl fitosanitarijos priemonių taikymo patirtų nuostolių kompensavimas
 • Pagalba biodegalų gamybos plėtojimui
 • Valstybės pagalba gamintojų kooperacijai plėtoti
 • Technines paramos teikimas žemes ūkio sektoriuje
 • Techninės paramos (konsultacinėms paslaugomis) teikimas žemės ūkio sektoriuje
 • Parama moksliniams tyrimams
 • Parama veislininkystei
 • Valstybės parama gyvulininkystės sektoriui
 • Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti
 • Pagalba tarptautiniams moksliniams tyrimams
 • Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės
 • Nuostolių, patirtų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kompensavimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rupjūčio 26 d. įsakymas Nr. 3D-617 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 3D-401 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Parama fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams apmokėti už bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją
Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose

2014-2020-m. laikotarpio ES teisės aktai

Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairės 2014–2020 m.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 702/2014 kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (Žemės ūkio bendrosios išimties reglamentas)

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014 kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistema
 

2007-2013-m. laikotarpio ES teisės aktai

Bendrijos 2007 – 2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairės (2006/C 319/01);

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001;

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje;

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008 skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka taikant 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai;

2007 – 2013 m. Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės (2006/C 54/08);

Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairės (2008/C 82/01);

Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistema (2006/C 323/01);

Komisijos pranešimas dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (2008/C 155/02);

Komisijos komunikatas – Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02);

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999 nustatantis išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles;

Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (2008/C 14/02);

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004 įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999 nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles.

 

LR Konkurencijos taryba. Informacija apie valstybės pagalbą

Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p. 6)

Europos Komisijos skelbiamos bazinės palūkanų normos

Europos Komisijos dokumentas „Naujas MVĮ apibrėžimas. Vartotojo vadovas ir deklaracijos pavyzdys“

Žemės ūkio produktai

„žemės ūkio produktas“ yra:

a) Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (9);

b) produktai, kurių KN kodai yra 4502, 4503 ir 4504 (kamštienos produktai);

c) produktai, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 (10) 3 straipsnio 2 dalyje.

Sutarties I priedas

Kombinuotoji prekių nomenklatūra

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-24