Ūkininkų ūkių registras

Teisinis pagrindas

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003.06.25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų Ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo„ (Žin., 2003, Nr. 61-2797);
 • Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3d-298 Vilnius 2003 07 23 „Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos„  (Žin., 2003 Nr.77-3538);

Ūkininkų ūkių registras atlieka šiuos darbus

 • Registruoja ūkininkų ūkius,
 • Renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja duomenis apie ūkininkų vykdomą žemės ūkio veiklą, turimos ir naudojamos žemės teisinį pagrindą, plotus, žemės našumo balą, kadastrinius duomenis.
 • Sutikrina registro tvarkymo įstaigų - savivaldybių administracijų įregistruotų objektų duomenis su kitų registrų duomenimis;
 • Koordinuoja ir kontroliuoja registro tvarkymo įstaigų - savivaldybių administracijų veiklą registro tvarkymo klausimais;
 • Apsikeičia duomenimis su Žemės ūkio ministerija ir kitomis Ūkininkų ūkių registre dalyvaujančiomis institucijomis;
 • Užtikrina registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;
 • Registras rengia ir derina metodines ir technines užduotis, taip pat pastoviai teikia konsultacijas ir informaciją vartotojus dominančiais klausimais.
 • Įstatymų nustatyta tvarka teikiama informacija verslo struktūroms, susijusioms su žemės ūkiu.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui perėmus Ūkininkų ūkių registrą jame buvo užregistruota 59684 ūkiai. 2008 m.sausio 1 d. Ūkininkų ūkių registre buvo įregistruota 101045 ūkiai.

Duomenys skirti skelbti internete

Statistinės ūkininkų ūkių registro ataskaitos Ūkininkų ūkių registro ataskaita

 • Registrą tvarko: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras www.vic.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-17