Leader metodas

Dalyvaukite fotografijų konkurse „Kaime gyventi gera“

Kas yra Leader?

Leader - tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos - INTERREG, URBAN, EQUAL), kurių pagalba siekiama pristatyti ir išbandyti naujas metodikas ir koncepcijas, įgyvendinant svarbias priemones, bei integruoti jas į pagrindines ES programas.

Leader pavadinimas

Programos Leader pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'ÉconomieRurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą,  tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Programa Leader skirta kaimo plėtrai, skatinant vietos iniciatyvas ir įvairių kaimo plėtros dalyvių partnerystę. Programa siekiama padėti kaimo gyventojams kelti jų gyvenamosios vietovės gyvenimo kokybę bei ekonominę gerovę, įgyvendinant integruotas kaimo plėtros strategijas, parengtas vadovaujantis teritorijos vientisumo principu.

Programos uždaviniai

  • skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus;
  • telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu;
  • rengti integruotas vietos plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą naujais būdais ir metodais tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą.

LEADER metodo įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai (4 KRYPTIS)

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-18