Departamento direktorius Rimantas Krasuckis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR MAISTO PRAMONĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

RIMANTO KRASUCKIO

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

1. Einamaisiais metais užtikrinti savalaikį teisinės bazės parengimą tiesioginės paramos teikimo bei augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, veislininkystės, agrarinės aplinkosaugos, ekologinio žemės ūkio, maisto kokybės, maisto produktų sektorių valstybinio reguliavimo srityse.

2. Užtikrinti Gyvulių veisimo reglamento nuostatų perkėlimą į nacionalinės veislininkystės sistemą reglamentuojančius teisės aktus.

3. Einamaisiais metais užtikrinti ES bendrosios žemės ūkio politikos bendro žemės ūkio rinkų organizavimo priemonių įgyvendinimą rengiant teisės aktus bei koordinuojant ir kontroliuojant šių priemonių administravimo funkcijų vykdymą.

4. Einamaisiais metais pagal kompetenciją užtikrinti atstovavimą Europos Sąjungos institucijų darbo organų susirinkimuose bei Lietuvos derybinių pozicijų teikimą bendrosios žemės ūkio politikos klausimais.

5. Užtikrinti Lietuvos kaimo plėtros plano 2014–2020 m. priemonių įgyvendinimą maisto kokybės, agrarinės aplinkosaugos ir ekologinio žemės ūkio srityse.

6. Per einamuosius metus tvarkyti maisto produktų valstybės rezervą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-31