Priimamos Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių projektų galimybių studijos, parengtos pagal paraiškos pagal Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisykles, taikomas nuo 2018 me

Galioja iki

2018-06-16

            Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Europos inovacijų partnerystės (toliau – EIP) veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-276 ,,Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“, 20 punktu, skelbia Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių projektų galimybių studijų priėmimą.

            Projektų galimybių studijas gali teikti EIP veiklos grupės, kurių nariai yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, turėdami tikslą įgyvendinti projektą, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014−2020 programos priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį ,,Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.

EIP veiklos grupė gali rengti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės projekto galimybių studiją projektui įgyvendinti pagal vieną iš šių temų:

 1. Tvarus dirvožemio naudojimas, augalų produktyvumo didinimas ir produkcijos nuostolių mažinimas;

 2. Augalų sveikata, kenksmingų organizmų ir piktžolių kontrolė;

 3. Ūkininkavimo sistemų pritaikymas mažinant klimato kaitos poveikį;

 4. Gyvūnų gerovės, sveikatingumo, aplinkosaugos standartų užtikrinimas gyvulininkystės ūkiuose ir gyvūnų mitybos procesų organizavimas pašarų gamybai panaudojant vietinius išteklius;

 5. Gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas;

 6. Trumpųjų maisto tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra;

 7. Agrarinė aplinkosauga ir (arba) ekologinis ūkininkavimas;

 8. Miško ekosistemų įkūrimas nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse bei ūkininkavimas jose;

 9. Ūkio vadybos tobulinimas taikant naujas ūkio valdymo priemones;

 10. Sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės technologijos;

 11. Energijos gamyba naudojant žemės ūkio žaliavas ir jos panaudojimas žemės ūkyje ir miškininkystėje;

 12. Žinių perdavimo sistemos plėtra.

  EIP veiklos grupės projekto galimybių studijas gali teikti iki 2018 m. birželio 16 d.

  Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės projekto galimybių studija spausdintine forma ir elektronine versija teikiama su lydraščiu Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 602 kab.).

            Papildomą informaciją teikia ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis (tel. (8 5) 239 1025) ir skyriaus vedėja Regina Voverytė-Šimkienė (tel. (8 5) 239 8468).