Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigybė

Galioja iki

2018-06-26

Skelbimo Nr.: 38556   

Skelbimo data: 2018-06-06

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Direktorius (įstaigos vadovas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3P-27

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 40P-11 redakcija)

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 19.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Agentūros darbą įgyvendinant Agentūrai priskirtus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas vykdo bendrosios veiklos srities – įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - valstybės politikos įgyvendinimo žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, administruojant nacionalinės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ir maisto ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei lėšas bei atliekant jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir ES žemės ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės politiką, pagrindines Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), Europos žuvininkystės fondo (EŽF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemones, nacionalinės paramos priemones, kurių administravime dalyvauja Agentūra;

6.4. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES ir nacionalinės paramos lėšų administravimą bei kitus teisės aktus, susijusius su Agentūros veikla;

6.5. išmanyti pagrindinius atstovavimo ES institucijose principus;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.8. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus Agentūros tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

6.9. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Agentūrai ir atsako už jai iškeltų uždavinių ir deleguotų funkcijų įgyvendinimą;

7.2. organizuoja Agentūros darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas, nustato veiklos tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas;

7.3. užtikrina LR įstatymų, LR Prezidento dekretų, LR tarptautinių sutarčių, LR Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kitų teisės aktų, LR žemės ūkio ministro, viceministrų ar kanclerio, pagal nustatytas veiklos, administravimo sritis, pavedimų vykdymą;

7.4. užtikrina, kad Agentūros veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai tarptautinėse organizacijose bei valstybinėse institucijose, įmonėse ir organizacijose bei kitose įmonėse bei organizacijose, teismuose;

7.6. teikia siūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl nacionalinės ir ES paramos žemės ir maisto ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei lėšų administravimo bei jų mokėjimo ir kontrolės funkcijų atlikimo tobulinimo;

7.7. teikia LR žemės ūkio ministrui tvirtinti Agentūros metinius veiklos planus, Agentūros metines veiklos ataskaitas, siūlymus dėl Agentūros struktūros tobulinimo ir atsiskaito už savo tarnybinę veiklą;

7.8. tvirtina Agentūros padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, darbo reglamentą ir kitus Agentūros vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

7.9. atsižvelgdamas į Agentūros struktūrinio padalinio, atsakingo už vidaus audito funkcijų atlikimą, vadovo teikiamas išvadas ir pastabas priima sprendimus dėl Agentūros struktūrinių padalinių veiklos tobulinimo;

7.10. sudaro pagal Agentūros kompetenciją sutartis ir susitarimus;

7.11. disponuoja Agentūrai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo mokėjimo pavedimus, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

7.12. kuria finansų kontrolės sistemą bei dalyvauja vykdant kontrolę;

7.13. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, taip pat LR žemės ūkio ministro pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros veiklos tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Direktorius tiesiogiai pavaldus LR žemės ūkio ministrui.

 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2018-06-26)

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. (8 5) 239 1031, (8 5) 239 1038, el. paštu Ieva.Baltuse@zum.lt, Jurate.Rusteikiene@zum.lt.

                                                              __________