Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (A2 lygis, profesijų klasifikatoriaus kodas 242212)

Galioja iki

2018-07-18

 

Įstaigos pavadinimas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Pareigos:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Pareigų pavadinimas:

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (A2 lygis, profesijų klasifikatoriaus kodas 242212)

Darbo vieta (miestas):

Gedimino pr. 19, Vilnius

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ūkio priežiūros srityje;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius žmonių saugą darbe, priešgaisrinę apsaugą ir civilinę saugą, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių eksploatacijos, priežiūros ir kelių eismo taisyklių reikalavimus;
 5. išmanyti automobilių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, veikimą, gedimo požymius bei priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
 6. išmanyti automobilių eksploatavimo instrukcijas ir defektinių žiniaraščių bei kitos techninės dokumentacijos pildymo tvarką, išmanyti automobilių remonto ir priežiūros bei aplinkos apsaugos reikalavimu;
 7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point, Navision.

 

Funkcijos:

 1. planuoja tarnybinio transporto lėšų ir degalų panaudojimą pagal patvirtintus degalų limitus;
 2. išduoda ir priima darbuotojams, kuriems priskirtas tarnybinis transportas, kelionės lapus, tikrina ar teisingai jie užpildyti;
 3. nuolat kontroliuoja, kad tarnybinis transportas būtų naudojamas pagal paskirtį, laikomas nustatytose automobilių saugojimo vietose;
 4. užtikrina, kad ministerijos automobiliai būtų geros techninės būklės, prireikus organizuoja automobilių remontą, rengia ataskaitas;
 5. rengia dokumentus degalų normoms tvirtinti ir tikrina ar laikomasi nustatytų degalų normų;
 6. kontroliuoja degalų kortelėse esančias pinigines lėšas ir užtikrina, kad jos laiku būtų papildomos pagal nustatytas degalų normas;
 7. užtikrina, kad ministerijos automobiliai būtų apdraudžiami vairuotojų civilinės atsakomybės privalomuoju ir kasko draudimu;
 8. užtikrina, kad būtų vykdoma ministerijos automobilių valstybinė techninė apžiūra;
 9. rengia ir teikia VĮ Turto bankui pasiūlymus administracinių pastatų priežiūros, ministerijos administracinio pastato šilumos ūkio paruošimo šildymo sezonui, vandentiekio, kanalizacijos, šilumos, elektros tinklų darbo eksploatavimo ir sutrikimo bei avarijų likvidavimo, patalpų valymo ir kitais klausimais;
 10. teikia duomenis VTIPS apie ministerijos disponuojamą nekilnojamąjį turtą ir tarnybinį transportą;
 11. organizuoja ministerijoje pravedamų konferencijų, seminarų, pasitarimų bei kitų priemonių ūkinį aptarnavimą;
 12. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme;
 13. analizuoja ministerijos tarnybinio transporto bei degalų poreikį, vykdo jų panaudojimo kontrolę, taip pat automobilių nuomai, automobilių priežiūrai organizuoti, apskaitai tvarkyti ir atsiskaityti su šių paslaugų tiekėjais tiems automobiliams, kurie buvo įsigyti ar nuomojami iš lėšų skirtų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonei „techninė pagalba“ administruoti.
 14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse pagal pridėtą formą;
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija;
 5. Vairuotojo pažymėjimo kopija;
 6. Gyvenimo aprašymas pagal Europass CV reikalavimus.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (pateikiami klausimai žodžiu), gali būti pateikiamos ir praktinės užduotys.

Dokumentai priimami:

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, dokumentus privalo pateikti elektroninio pašto adresu: Jurate.Rusteikiene@zum.lt.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

El. p.: Jurate.Rusteikiene@zum.lt, tel. (8 5) 239 1038

Skelbimas galioja iki:

Dokumentai elektroniniu būdu – elektroniniu paštu Jurate.Rusteikiene@zum.lt priimami 14 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo ministerijos interneto tinklapyje dienos (nuo 2018-06-27 iki 2018-07-18).

 

 

 

______________________________________________

vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

 

______________________________________________

gyvenamosios vietos adresas

 

______________________________________________

telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

kancleriui

 

PRAŠYMAS

DĖL DALYVAVIMO ATRANKOJE

 

................................

(data)

................................

(vieta)

 

 

Prašau leisti dalyvauti atrankoje į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

PRIDEDAMA:

1.    Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopija, _____.lapas (-ai).

2.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija, _____.lapas (-ai).

3.    Darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija, _____.lapas (-ai).

4.    Vairuotojo pažymėjimo kopija, _____.lapas (-ai).

5.    Gyvenimo aprašymas, ___ lapas (-ai).

 

 

(nurodyti tokį kiekį dokumentų, kiek pridedate;

prašymus siųsti pasirašytus ir nuskenuotus).

 

_____________________                               ________________________________

             (parašas)                                                        (vardas, pavardė)