Ministerijos viešinimo renginiuose tvarkos aprašas

Aktuali redakcija

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-839   (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-942 redakcija) 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIEŠINIMO

ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ METU TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120, 9.73 punktu, nustato reikalavimus, kurių turi laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje vykdomų renginių organizatoriai, iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) asignavimų gavę paramą renginiams organizuoti.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Renginys – tam tikroje vietoje tam tikru laiku organizuojama visuomenės informavimui, švietimui ar laisvalaikiui skirta konferencija, seminaras, paroda, mugė, prekybinė misija, šventė, konkursas, sporto varžybos, susiję su Lietuvos žemės ūkio politikos įgyvendinimu, žemės ūkio ir maisto pramonės laimėjimų pristatymu.

2.2. Renginio organizatorius – renginių organizavimu užsiimantis žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros srityje veikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris kreipiasi į Ministeriją prašydamas skirti paramą organizuojamam renginiui.

 

II. INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO TVARKA

3. Šiuo Aprašu nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės, kurių turi imtis renginio organizatorius, turi būti nurodytos:

3.1. tarp Ministerijos ir renginio organizatoriaus sudaromose sutartyse;

3.2. tarp (renginiams organizuoti) Ministerijos skiriamas valstybės biudžeto lėšas naudojančių Ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir renginio organizatoriaus sudaromose sutartyse;

3.3. tarp Ministerijos skiriamas valstybės biudžeto lėšas naudojančių socialinių partnerių  ir renginio organizatoriaus sudaromose sutartyse.

4. Paramą iš Ministerijos gavę renginio organizatoriai yra atsakingi už Ministerijos viešinimą ir turi  vadovautis šio Aprašo 7–10 punktuose nurodytomis informavimo ir viešinimo priemonėmis.  

5. Renginio organizatorius, norintis iš Ministerijos gauti paramą organizuojamam renginiui, kreipdamasis į Ministeriją dėl paramos skyrimo įsipareigoja Ministeriją įvardyti kaip renginio organizatorę, rėmėją, partnerę ir (arba) globėją ir nurodo, kokiomis priemonėmis Ministerija bus viešinama.

6. Jeigu Ministerija arba Aprašo 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytos įstaigos bei socialiniai partneriai ir renginio organizatorius sudaro sutartį, joje Ministerija turi būti įvardyta kaip renginio organizatorė, rėmėja, partnerė ir (arba) globėja, ir apibrėžta, kokiomis priemonėmis ji bus viešinama.

7. Visuose renginiuose, išskyrus 9 punkte nurodytus renginius, kuriuos finansiškai remia Ministerija, turi būti naudojamas Ministerijos logotipas su nuoroda „Renginio organizatorė, rėmėja, partnerė ir (arba) globėja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“ (toliau – logotipas su nuoroda). Jo stilius ir dydis turi atitikti Ministerijos firminio stiliaus knygoje nurodytus Ministerijos ženklo naudojimo reikalavimus, todėl renginio organizatorius visos renginio atributikos, kurioje bus skelbiamas logotipas su nuoroda, projektus bei visuomenės informavimo priemonėse numatytų skelbti renginio anonsų projektus privalo derinti su už renginio rėmimą ir organizavimą atsakingų Ministerijos padalinių atstovais.

8.  Logotipas su nuoroda dedamas į informacinį stendą, kuris turi būti pakabintas ar  pastatytas gerai matomoje renginio vietoje. Jeigu Ministerija yra ne vienintelė renginio organizatorė ir (arba)  rėmėja, greta jos logotipo su nuoroda į stendą gali būti dedami ir kitų renginio organizatorių ir rėmėjų logotipai.

9. Lietuvoje ir užsienyje organizuojamose tarptautinėse žemės ūkio ir maisto pramonės parodose už Ministerijos administruojamas lėšas įrengiamose reprezentatyviose Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų ekspozicijose turi būti naudojamas Ministerijos logotipas su užrašu „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“ lietuvių ir kitomis užsienio kalbomis.

10. Logotipas su nuoroda taip pat turi būti naudojamas:

10.1. renginio atributikoje (kvietimuose, programose, plakatuose);

10.2. demonstruojamas renginį pristatančiose (anonsuojančiose) visuomenės informavimo priemonėse – spaudoje, televizijoje, internete. Jeigu apie renginį skelbiama radijo stotyse, Ministerija, kaip renginio organizatorė, rėmėja, partnerė ir (arba) globėja, turi būti įvardijama žodžiu.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Šio Aprašo pažeidimo atveju renginio organizatorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Šis Aprašas pildomas ar keičiamas atsižvelgiant į pasikeitusius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

­­­­­__________________________

                     

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-05-25