Žemės ūkio senjorų klubas

Žemės ūkio senjorų klubas

Klubo pagrindiniai tikslai yra: suburti vyresniosios kartos žemės ūkio darbuotojus, organizuoti jų bendravimą; studijuoti žemės ūkio institucijų veiklos istoriją; perduoti kvalifikacijos žinias jaunesniems specialistams; teikti savitarpio pagalbą.

Klubo pagrindiniai uždaviniai yra: organizuoti klubo narių susirinkimus, iškilių datų paminėjimą, ekskursijas ir kitus renginius; nagrinėti Žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų istoriją; rinkti medžiagą apie įžymius Lietuvos žemės ūkiui nusipelniusius asmenis, skelbti šią medžiagą įvairiuose leidiniuose ir kitose informacijos priemonėse.

Klubo nariais gali būti visi žemės ūkio srityje dirbę ir dirbantieji darbuotojai, išskyrus dirbančius valstybės ir savivaldos institucijose ar įstaigose. Klubo garbės nariais gali tapti Lietuvos Respublikos žemės ūkio raidai nusipelnę asmenys. Klubo nariu tampama pateikus pareiškimą klubo tarybai ir jai jį patenkinus, sumokėjus metinį nario mokestį.

Klubo organai yra: visuotinis narių susirinkimas ir kolegialus valdymo organas – taryba. Klubo tarybą dviejų metų laikotarpiui renka klubo visuotinis narių susirinkimas.

Klubas 2004 m. balandžio 14 d. įregistruotas juridinių asmenų registre. Kodas 300017554. Klubui 2004 m. balandžio 14 d. suteiktas paramos gavėjo statusas.

Tel. nr. (8 5)2398496. El. p. senjorai.zum@gmail.com

Klubo taryba 2016 m. vasario 19 d. visuotiniame narių susirinkime išrinkta iš 15 narių.

 

Vytautas Skuodžiūnas      

Tarybos pirmininkas             

Tel. nr. (8 5)2790862                        

Mob. tel. nr. 865299722                   

Eugenija Aleksandravičienė       

Pirmininko pavaduotoja                   

Tel. nr. (8 5)2446508                      

Mob. tel. nr. 868177399             

Zigmantas Gavinavičius

Pirmininko pavaduotojas

Tel. nr. (8 5)2702043

Mob. tel. nr. 869836752

Vaclovas Serapinas         

Pirmininko pavaduotojas   

Tel. nr. (8 5)2751576           

Mob. tel. nr .861868069         

Silvestras Staliūnas               

Pirmininko pavaduotojas             

Tel. nr. (8 5)2444517                    

Mob. tel. nr. 861212762             

Habil. dr. Algirdas Banys

Klubo Garbės pirmininkas

Tel. nr. (8 5)2624938

Mob. tel. nr. 869975872

Birutė Gujienė                            

Tarybos sekretorė                             

Tel. nr. (8 5)2154459                            

Mob. tel. nr. 867227636                         

Apolonija Urbienė

Iždininkė

Tel. nr. (8 5)2630756

Mob. tel. nr. 861690211

Prašome pranešti Viešųjų ryšių skyriui ( vrs@zum.lt), jeigu informacija pasikeistų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-03-29