Patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimo ataskaita

Data

2019 06 20

Įvertinimas
0
stebėsena.jpg

Stebėsenos komitetas ketvirtadienį patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo 2014–2018 m. ataskaitą. Šios programos įgyvendinimui Lietuvai buvo skirta daugiau nei 2 milijardai Eur, o 2014–2018 m. buvo patvirtinta daugiau nei pusė paramos sumos – 1,2 milijardai Eur. Šiuo laikotarpiu pagal programą buvo išmokėta 995,33 mln. Eur paramos sumos, o Europos Komisijai buvo deklaruota 945,5 mln. Eur paramos lėšų.

Ataskaitiniais metais buvo pradėti įgyvendinti visi šeši programos prioritetai ir visos jų tikslinės sritys, pagal visas jas  buvo rinktos ir patvirtintos paraiškos bei  parama. Didžiausia dalis paramos buvo išmokėta pagal ketvirtąjį prioritetą – biologinei įvairovei saugoti, vandens ir dirvožemio gerinimui.  Pagal šį prioritetą  išmokėtos paramos suma sudarė beveik pusę visų 2014–2018 m. išmokėtų lėšų. Pagal antrąjį prioritetą taip pat buvo išmokėta reikšminga dalis visų išmokėtų lėšų – daugiau kaip 37 proc. Jos buvo išmokėtos veikloms, skirtoms didinti žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir atkurti bei išsaugoti su žemės ūkiu bei miškininkyste susijusias ekosistemas, finansuoti.

Siekiant išsamiau įvertinti Programos įgyvendinimo tarpinius rezultatus, 2018 m. buvo pasitelkti išoriniai ekspertai. Atliktas bendras Programos įgyvendinimo 2014–2018 m. vertinimas, kuriame nustatyta Programos įtaka ūkių konkurencingumo didinimui, kaimo plėtrai ir socialinės įtraukties skatinimui. Taip pat atlikti 3 teminiai vertinimai, kuriuose įvertinta Programos priemonių įtaka biologinės įvairovės išsaugojimui (paukščių populiacijos pokyčiai žemės ūkio paskirties žemėse), dirvožemio ir vandens gerinimui bei klimato kaitos mažinimui.

„Įvertinus jau nueitą kelią, didžiausias ES finansavimo lėšų poreikis išryškėjo tradicinėse srityse: lėšų  reikia įsikurti jauniesiems ūkininkams, ekologiniam ūkininkavimui, žemės ūkio valdų modernizavimui. Tokio pobūdžio parama yra populiari, nes ir jauniems, ir turintiems didelę patirtį ūkininkams padeda tapti ar išlikti konkurencingiems, diegti inovacijas, didinti produktyvumą bei eksportą“ – sako žemės ūkio viceministras Darius Liutikas.

Stebėsenos komitetas taip pat svarstė ir patvirtino dviejų priemonių: „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ bei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ naujus (papildomus)  projektų atrankos kriterijus.