Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip  bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Skaidrumo atmintinė žemės ūkio ministerijos darbuotojams

Žemės ūkio ministerijos skaidraus elgesio gairės

Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos korupcijai nustatymo rezultatai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas numato, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcija kenkia...

 • ekonomikai (gali sumažėti šalies ūkio efektyvumas ir rinkos konkurencija, pablogėti gaminamų prekių ir paslaugų kokybė, prarandamas verslininkų pasitikėjimas valstybės institucijomis ir pan.);
 • politiniam-socialiam gyvenimui (atsiranda socialinė įtampa, veikianti šalies ekonomiką ir politinį stabilumą, mažėja piliečių pasitikėjimas valstybe ir demokratija ir pan.);
 • valstybiniam valdymui (blogėja viešojo administravimo kokybė, atsiranda neoficiali sprendimų priėmimo sistema ir pan.);
 • tarptautiniams santykiams (mažėja šalies prestižas, prarandama dalis galimų investicijų ir pan.).

Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai žemės ūkio sektoriuje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

 • sudaryta ir patvirtinta žemės ūkio sektoriaus antikorupcinės programos ir šios programos įgyvendinimo koordinavimo komisija.

Patvirtinta ir vykdoma žemės ūkio sektoriaus antikorupcijos programa bei šios programos įgyvendinimo priemonių planas;

Duomenys apie Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių vykdymą:

2017

 

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225–230 straipsniai:    

 • Numato baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir kt. Maksimali galima bausmė numatyta už kyšininkavimą (kai kyšio vertė didesnė nei 250 MGL  – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
 • Baudžiamoji atsakomybė numatyta ir kyšio davėjui – maksimali galima bausmė numatyta už papirkimą – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
 • Dėl korupcinių nusikalstamų veikų taip pat „kenčia“ tiek kyšio davėjo, tiek kyšio ėmėjo moralė: patiriama gėda dėl tokių veikų atlikimo, pasireiškia neigiama visuomenės nuomonė tokio asmens atžvilgiu ir pan.
 • 2010 m. spalio 18 d. viešbutyje „ECOTEL“ Vilniuje vyko seminaras „Korupcijos rizikos analizės atlikimo praktika“
 • 2011 m. kovo 18 d. įvyko VTEK seminaras Žemės ūkio ministerijos darbuotojams
 • 2011 m. lapkričio 17 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnė skaitė paskaitą Žemės ūkio ministerijos darbuotojams
  • 2011 m. lapkričio 17 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnė skaitė paskaitą Žemės ūkio ministerijos darbuotojams. Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų valstybės tarnautojai buvo supažindinti su korupcijos reiškiniais, jų priežastimis ir žala, pagrindinėmis kovos su korupcija sritimis ir korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje, naujausiais korupcijos tyrimų rezultatais.
 • 2013 m. vasario 13 d. TILS įvyko diskusija apie antikorupcinių agentūrų veiklos efektyvumą, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovas
 • 2013 m. vasario 18 d. Žemės ūkio ministerijoje pristatyta www.skaidrumolinija.lt
  • Lietuvos gyventojai teigia dažnai susiduriantys su korupcijos apraiškomis įvairiose srityse. Tačiau aukštas nepasitikėjimo institucijomis lygmuo, taip pat nereti biurokratizmo atvejai, jiems trukdo spręsti iškilusias problemas teisėtai ir efektyviai. „Transparency International“ Lietuvos skyrius 2012 m. rudenį pristatė svetainęwww.skaidrumolinija.lt, kuri skirta paprastai ir greitai pranešti apie galimas korupcines veikas ar biurokratizmą, taip pat paklausti, kaip elgtis, susidūrus su tokiais pažeidimais. Šio įrankio pagalba galima identifikuoti ne tik daugiau korupcijai neatsparių sričių ar procedūrų, bet ir padėti institucijoms gerinti teikiamą viešąją paslaugą. Ši svetainė ir jos teikiamos galimybės pristatyta Žemės ūkio ministerijoje.
 • 2013 m. kovo 27 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su STT atstovu dėl metodinės pagalbos susijusios su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu ir kovos su korupcija programų rengimu
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2013 m. veiklos priemonių plane yra numačiusi teikti metodinę pagalbą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, kovos su korupcija programų rengimo, teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais. Ryšium su tuo, 2013 m. kovo 27 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su STT Korupcijos prevencijos valdybos korupcijos rizikos skyriaus viršininku Vidmantu Mečkausku. Susitikime taip pat dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą. Diskusijos metu buvo nagrinėjami klausimai susiję su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu ir kovos su korupcija programų rengimu.
 • 2013 m. rugsėjo 10 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su STT atstovu dėl metodinės pagalbos susijusios su teisės aktų ar jų projektų antikorupciniu vertinimu. Susitikime taip pat dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
 • 2013 m. rugsėjo 11 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų, vykdančių korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas, susitikimas su STT atstovu. Susitikimo metu aptarti korupcijos prevencijos priemonių vykdymo klausimai.
 • 2013 m. spalio 6-8 d. du Žemės ūkio ministerijos darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, dalyvavo seminare „Corruption and Ethics Violations in the Public Service: Identify Threats and Implement Integrity Systems“ („Korupcija ir etikos pažeidimai valstybės tarnyboje: nustatyti grėsmes ir  įgyvendinti sąžiningumo sistemas“) Mastrichte, Nyderlandų Karalystėje.
  • Seminarą Mastrichte organizavo Europos viešojo administravimo institutas (European Institute of Public Administration). Lektoriai – Tom Fitzgerald, Irish Seconded National Expert, EIPA, Maastricht (NL), Pawel P. Mlicki,PhD, Senior Expert on Integrity and Anti-Corruption Measures, Independent Consultant, Warsaw (PL), Danielle Bossaert, Senior Lecturer, EIPA, Maastricht (NL), Timo Moilanen, Department of Finance, Helsinki (FI) ir Paul Arlman, Chairman, Transparency International, The Hague (NL). Seminaro metu pristatyti antikorupciniai ir etikos klausimai viešajame sektoriuje, korupcijos santykis su valdymo kokybe, šalių išsivystymo lygiu, kultūriniai šalių aspektai, tiek pristatymų, tiek diskusijų metu susipažinta su įvairių korupcijos prevencijos srityje pažengusių valstybių modeliais, kaip pvz., Norvegijos, Danijos, Suomijos. Nagrinėti korupcinių nusikaltimų atvejai jų praktiniai modeliai, gerosios praktikos pavyzdžiai. Buvo naudingos diskusijos su kitais seminaro dalyviais iš institucijų kaip Europos Komisija, NATO, Europos Chemijos Agentūra ir iš įvairių valstybių – Didžioji Britanija, Norvegija, Bulgarija, Rumunija, Italija, Turkija
 • 2013 m. lapkričio 28 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ ir Transparency International organizuotame renginyje „Diskusija apie atvirų duomenų poreikį Lietuvoje“. Savo patirtimi ir idėjomis dalinosi verslo, startuolių, NVO ir akademinės bendruomenės atstovai. Daugiau apie renginį: www.skaidrumodirbtuves.lt
 • 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje įvyko Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas ir antikorupcinių iniciatyvų apdovanojimai.
  • Jungtinių Tautų iniciatyva gruodžio 9 diena paskelbta Tarptautine antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti visuomenės dėmesiui į korupcijos problemą ir paskatinti užkirsti jai kelią. Lietuva Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją pasirašė 2003 m. ir 2006 m. šią konvenciją ratifikavo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje įvyko Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas ir antikorupcinių iniciatyvų apdovanojimai, kurių metu už darbuotojų ir visuomenės šviečiamosios veiklos antikorupcine tematika vykdymą padėką ir apdovanojimą gavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Padėką ir apdovanojimą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Rizikų vertinimo ir valdymo departamento direktorei Jurgitai Pugačiauskaitei-Butrimienei įteikė žemės ūkio viceministras Rytis Šatkauskas.
 • 2014 m. sausio 29 d. Lietuvos viešojo administravimo institutas organizavo mokymus „Korupcija prevencija ir kontrolė“, kuriuose dalyvavo 3 ministerijos darbuotojai.
 • 2014 m. sausio 30-31 d. Lietuvos viešojo administravimo institutas organizavo mokymus „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“, kuriuose dalyvavo 7 ministerijos darbuotojai.
 • 2014 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje įvyko konferencija-diskusija „Poveikis šešėlinei ekonomikai: baudimas ar prevencija ?“, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovas.
 • 2014 m. birželio 5 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo TILS ir STT organizuotoje diskusijoje „Kodėl Lietuvoje vis dar nesaugome pranešėjų?“
 • 2014 m. birželio 5 d. „Transparency International“ Lietuos skyrius ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba suorganizavo diskusiją “Kodėl Lietuvoje vis dar nesaugome pranešėjų?”, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovas.
  • Nors Lietuvoje jau kurį laiką diskutuojama, kaip reikia saugoti apie galimą korupciją arba neteisėtą veiklą pranešančius asmenis, šalyje vis dar nėra pakankamo teisinio reguliavimo, užtikrinančio tokių asmenų apsaugą.  2013 m. Lietuva pateko tarp ES šalių, kuriose pranešėjų apsaugos nėra arba yra labai ribota, rodo „Transparency International“ ataskaita. Diskusijos metu kalbėta apie tai, kas yra pranešėjas ir nuo ko jis turi būti saugomas, kokia šiuo metu yra teisinė situacija, esminės pranešėjų apsaugos spragos bei kokių žingsnių ir kam reikia imtis, kad pranešėjai būtų saugomi tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Diskusijoje savo įžvalgomis dalinosi Lietuvos verslo konfederacijos arbitražo komisijos pirmininkė Vilija Vaitkutė Pavan, STT Teisės skyriaus viršininko pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė, Teisingumo ministerijos administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento patarėjas Marius Vainauskas, “Transparency International” Lietuvos skyriaus projektų vadovė Rūta Mrazauskaitė. Diskusiją moderavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.
 • 2014 m. gruodžio 4 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Valstybės tarnybos departamento organizuotoje konferencijoje „Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos srityje“ rezultatų pristatymas“, kurios metu kalbėta antikorupcine tematika ir apie profesinę etiką darbe.
 • 2014 m. gruodžio 8 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas dalyvavo Tarptautinės antikorupcijos dienos (gruodžio 9  d.) minėjime Vyriausybės rūmuose. Renginiu siekiama pagerbti ir paskatinti asmenis ar organizacijas, iniciatyviai ir rezultatyviai veikiančius korupcijos prevencijos srityje.
 • 2015 m. vasario 12-13 d. Lietuvos viešojo administravimo institutas organizavo mokymus „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – viešųjų pirkimų srityje“ (16 akademinių val.), kuriuose dalyvavo 3 ministerijos darbuotojai.
 • 2015 m. rugsėjo 15 d. Finansų ministerijos mokymų centre seminare „Korupcija, korupcijos prevencijos būdai ir priemonės, jos prevencija Lietuvoje“ dalyvavo 1 ministerijos darbuotojas.
 • 2015 m. spalio 1 d. Finansų ministerijos mokymų centre seminare „Korupcijos rizika Europoje. Antikorupcinis teisės aktų vertinimas“ dalyvavo 3 ministerijos darbuotojai.
 • 2015 m. gruodžio 9 d. Europos Komisijos kovos su sukčiavimu įrankio ARACHNE pristatyme dalyvavo 2 ministerijos darbuotojai.
 • 2016 m. vasario 24 d. Žemės ūkio ministerijoje Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Informacijos saugumo valdybos ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas Juozas Berenta ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų darbuotojams pravedė mokymus antikorupcijos tematika. Mokymų tema – „Kyšiai ir dovanos. Mitai ir realybė“.
 • 2016 m. birželio 15 d. penki ministerijos darbuotojai dalyvavo seminare „Viešieji pirkimai ir korupcijos prevencija: rizikų valdymas ir ekspertų rekomendacijos“.
 • 2016 m. birželio 17 d. ministerijos atstovas dalyvavo STT organizuotame metodinės pagalbos teikimo seminare/diskusijoje korupcijos prevencijos temomis.
 • 2016 m. gruodžio 9 d. ministerijos atstovas dalyvavo skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“, kartu su partneriais  „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Asociacija „Investors‘ Forum“, EY Lithuania, SEB bankas, organizuotame renginyje, kurio metu buvo dalinamasi idėjomis ir ieškoma galimybių bendriems projektams antikorupcinei aplinkai stiprinti.
 • 2017 m. gegužės 4 d. ministerijos įmonių ir kontroliuojamų bendrovių atstovams surengtas metodinės pagalbos renginys (seminaras). Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai suteikė įmonėms žinių reikalingų antikorupcinei aplinkai kurti, supažindino įmones su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teisiniu reglamentavimu, metodika bei rekomendacijomis, pristatė Antikorupcijos vadovą verslui.
 • 2017 m. gegužės 30 d. ministerijoje tęsiant bendradarbiavimą su STT surengti mokymai „Korupcijos rizikos sritys“, pranešėja - STT Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Razmytė. Dalyvavo ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų darbuotojai. 
 • 2017 m. rugsėjo 21 d. ministerijos atstovas dalyvavo Vyriausybės rūmuose vykusioje diskusijoje, kur atsižvelgiant į Vyriausybės programoje, kuriai pritarta Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82, įtvirtintą siekį užtikrinti veiksmingą korupcijos kontrolę, suorganizuota diskusija korupcijos prevencijos sistemos Lietuvoje tobulinimo galimybėms aptarti. Šiame renginyje Specialiųjų tyrimų tarnyba pristatė antikorupcinės aplinkos vadovą viešajam sektoriui, Vidaus reikalų ministerija – Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 patvirtinto Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.3.3 darbo „Kovos su korupcija sistemos tobulinimas“ 8 punkto „Reikalavimų skaidrumui (valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose) užtikrinti nustatymas ir atsparumo korupcijai lygio apskaičiavimo metodikos parengimas, sudarant teisines ir praktines prielaidas struktūrizuoti ir formalizuoti korupcijos prevencijos ir skaidrumo užtikrinimo procesus ir priemones bei juos vertinti pagal vienodą standartą“ įgyvendinimo galimybes.
 • 2017 m. spalio 17 d. ministerijos atstovai dalyvavo Lietuvos standartizacijos departamento organizuotame informaciniame seminare „Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas“.
 • 2017 m. gruodžio 5 d. ministerijos atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotoje diskusijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“. Renginio tikslai: sutarti ar korupcija vis dar problema viešajame sektoriuje ? aptarti korupcijos rizikos veiksnius ir problemas viešajame sektoriuje; sutarti, kaip turėtume kurti korupcijai atsparią aplinką, ir ar tam gali padėti Antikorupcinės aplinkos vadovas viešajam sektoriui, bei paminėti tarptautinę Antikorupcijos dieną.
 • 2018 m. vasario 21 d. ministerijos atstovas dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ mokymuose „Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas“.
 • 2018 m. rugsėjo 28 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko susitikimas su  Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovais korupcijos prevencijos klausimais. Susitikimo metu, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai pasidalino savo patirtimi dėl  korupcijos kaip reiškinio, korupcijos prevencijos ir kitais aktualiais klausimais
 • 2018 m. lapkričio 8 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko antikorupcinio švietimo paskaita. Jos metu Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas Elanas Jablonskas pasidalijo teorine ir gyvenimiška patirtimi korupcijos prevencijos, dovanų politikos ir kitomis aktualiomis temomis.
 • 2018 m. gruodžio 10 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuotoje konferencijoje ir Policijos departamento Imuniteto valdybos organizuotame renginyje minint Tarptautinę antikorupcijos dieną.
 • 2018 m. gruodžio 12 d. Žemės ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Valstybinės mokesčių inspekcijos suorganizuotoje apvaliojo stalo diskusijoje antikorupcine tematika, pristatė Žemės ūkio ministerijos praktiką.

 

Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, pranešti dėl Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų galimų korupcinio pobūdžio pažeidimų, susijusių su Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veikla, prašom palikti pranešimą čia. Taip pat pasiūlymus, pranešimus galite teikti ministerijos bendruoju telefonu (tel. +370 (5) 239 1111), telefonu atsakingiems darbuotojams (tel. +370 (5) 239 1039,  +370 (5) 239 1155 arba +370 (5) 239 1055), tiesiogiai atvykus į ministeriją, paštu ar per pasiuntinį, naudojantis nuoroda į STT pranešimų skiltį (https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/#turinys ).

 

Apie Žemės ūkio ministerijos, jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių  darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus, neveikimą arba korupciją taip pat galima pranešti visą parą veikiančiu ŽŪM „Pasitikėjimo linijos“ telefonu  8 5 239 1333 (paskambinusiojo telefono numeris nefiksuojamas, vieno pranešimo maksimali trukmė – 5 minutės). Pranešimą taip pat galima pateikti ir elektroniniu paštu adresu pasitikejimolinija@zum.lt

Pranešėjų anonimiškumą garantuojame.

Pranešimai nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. Dėkojame!

 

Ši funkcija nustatyta Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose.

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotojų kontaktinius duomenis rasite skiltyje „Darbuotojų kontaktai“.

Antikorupcijos programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Žemės ūkio sektoriaus antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija.

 Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai/atsakingi asmenys ministerijoje ir valdymo srities įstaigose bei valstybės valdomose įmonėse

 

Vidaus audito departamento Rizikos analizės ir kontrolės skyrius atliko korupcijos rizikos valdymo Žemės ūkio ministerijoje vertinimą. Vertinimas pradėtas 2017 m. vasario 6 d., baigtas – 2017 m. balandžio 3 d. Vertintas 2016 m. laikotarpis. Vertinimo tikslas – įvertinti korupcijos rizikos valdymą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje ir pateikti išvadą, pastabas bei rekomendacijas. 2017 m. balandžio 12 d. patvirtinta ataskaita Nr. 7AT-1 (7.22.), kurioje konstatuota, kad, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais, ministerija pagal kompetenciją įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje kiek galima maksimaliai užtikrino korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą. 2016 metų laikotarpiu korupcijos pasireiškimo tikimybės tam tikrose ministerijos veiklos srityse buvo galimos dėl žmogiškojo faktoriaus ar kitų nenumatytų vidinių ir išorinių veiksnių. Korupcijos pasireiškimo rizika ministerijoje buvo kontroliuojama tiek tobulinant teisinę bazę, tiek imantis atitinkamų prevencinių veiksmų.

 

Vidaus audito departamentas 2016 m. birželio 3 d. ataskaitoje pateikė išvadą:

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais, Ministerija pagal kompetenciją įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje kiek galima maksimaliai užtikrino korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą.

2014 – 2015 metų laikotarpyje korupcijos pasireiškimo tikimybės tam tikrose Ministerijos veiklos srityse buvo galimos dėl žmogiškojo faktoriaus ar kitų nenumatytų veiksnių, tačiau korupcijos pasireiškimo rizika Ministerijoje buvo kontroliuojama tiek tobulinant teisinę bazę, tiek imantis atitinkamų prevencinių veiksmų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-01