Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. balandžio 6 d.

įsakymo Nr. 40P-8

redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio ministerijos patarėjas (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Patarėjo pareigybė reikalinga padėti vadovybei įgyvendinti ministerijos funkcijas koordinuojant kaimo plėtros, žuvininkystės sektoriaus programų vykdymą bei  vykdyti vadovybės pavedimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Patarėjo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas – vadovybės pavedimų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos įgyvendinimu, vykdymą.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros ir žuvininkystės politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Lietuvos kaimo plėtros arba žuvininkystės sektoriaus programų administravimo srityje;

6.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir vertina teisės aktus bei kitą informaciją rengiant vadovybei išvadas, pastabas ir pasiūlymus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos administravimo srityse (toliau – šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse);

7.2. teikia vadovybei pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas vadovybei priimant sprendimus ir juos įgyvendinant šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.3. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos įgyvendinamų programų atitikimo ministerijos strateginiams tikslams, Vyriausybės programai šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.4. koordinuoja ministerijos administracijos padalinių, vykdančių funkcijas šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, veiklą;

7.5. koordinuoja ministerijos  Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paskirtų funkcijų įgyvendinimo priežiūrą;

7.6. nagrinėja ir teikia vadovybei išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.7. nagrinėja ir teikia vadovybei išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.8. nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos ir teisės aktų projektus;

7.9. vadovybės pavedimu dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

7.10. vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant dokumentus ir informaciją vadovybės oficialiems susitikimams šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais, ir juose dalyvauja;

7.11. renka, vertina, sistemina ir apibendrina ministerijos administracijos padalinių turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos vadovybės sprendimų priėmimui šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais;

7.12. vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

7.13. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus nustatytos kompetencijos ribose.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

 

 

Susipažinau

 

_____________________________

        (parašas)

_____________________________

    (vardas ir pavardė)

_____________________________

             (data)