Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr.
3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P-33

redakcija)

 

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos reikalų skyriaus
(toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga
skirta efektyviai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, siekiant užtikrinti
skyriaus įsitraukimą formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalines
žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės bei susijusias su šiais
sektoriais politikas ir strategijas; skyriaus nuostatuose nustatytų funkcijų ES
Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) ir jos finansavimo, Bendrosios
žuvininkystės politikos (toliau – BŽP) ir jos finansavimo, valstybės pagalbos,
maisto saugos ir kokybės, perdirbtų maisto produktų ir vieningos rinkos,
veterinarijos ir fitosanitarijos, miškininkystės, aplinkos apsaugos ir klimato
kaitos, bioenergetikos bei žiedinės ekonomikos srityse įgyvendinimą; tinkamą
Lietuvos interesų atstovavimą ES institucijose ar kituose susitikimuose.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės
tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – BŽŪP ir kitų
žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimo ES ir Lietuvoje bei ministerijos ir
jai pavaldžių institucijų atstovavimo ES institucijose veiklų koordinavimo.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės
tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba
jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo
patirtį ES reikalų ir BŽŪP srityse;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė)
nutarimais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos
taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ir maisto ūkį,
atstovavimą ES institucijose bei nacionalinių pozicijų rengimą ir derinimą;

6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis
ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos
tikslus, ES sprendimų priėmimo procesus;

6.5. išmanyti:
pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir maisto ūkio bei
susijusių sektorių, ES institucinę struktūrą, teisėkūros, sprendimų priėmimo
procesus, ES Tarybos darbo tvarkos taisykles ir kitus jos veiklą
reglamentuojančius teisės aktus; Europos Komisijos komitetų sudarymo principus
ir jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens
C1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis
programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.8. gebėti analizuoti didelės apimties
informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas
ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo
ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.10. gebėti savarankiškai planuoti ir
organizuoti skyriaus veiklą;

6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus
reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės
tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja ir organizuoja skyriaus
darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei kontroliuoja jų
vykdymą;

7.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant
Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų,
ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl
teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

7.3. pagal kompetenciją analizuoja BŽŪP ir
susijusių politikų, strategijų dokumentus, sistemina informaciją apie ES
valstybių narių pozicijas, pasiūlymus ir jų įgyvendinimo patirtį kompetencijai
priskirtais klausimais, teikia pasiūlymus dėl BŽŪP ir susijusių politikų
įgyvendinimo Lietuvoje ir BŽŪP nuostatų supaprastinimo;

7.4. pagal kompetenciją organizuoja
informacijos apie svarbiausius Europos Parlamente ir atitinkamuose jo
komitetuose, kitose ES institucijose vykstančius posėdžius ir renginius,
rinkimą, sisteminimą, analizę, suinteresuotų atstovų informavimą;

7.5. organizuoja ir kontroliuoja
ministerijos ir jai pavaldžių institucijų parengtų nacionalinių pozicijų ES
institucijų ir jų darbo organų bei Lietuvos institucijų posėdžiuose svarstomais
skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais suderinimą ar šių pozicijų
parengimą;

7.6. koordinuoja pasirengimą, pagal
kompetenciją organizuoja nacionalinių pozicijų rengimą ir dalyvauja ministerijos
ES reikalų koordinavimo komiteto, ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto
darbo grupės, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ES
institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose, kituose susitikimuose, kuriuose
aptariami kompetencijai priskirti klausimai, valstybių narių pozicijos,
prireikus, atstovauja juose ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją;

7.8. pagal kompetenciją užtikrina medžiagos
dėl nacionalinių pozicijų ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Taryboje svarstomais
klausimais pristatymo atitinkamuose Lietuvos Respublikos Seimo (toliau –
Seimas) ir Vyriausybės posėdžiuose, ataskaitų apie atstovavimą ES institucijų
ir jų darbo organų posėdžiuose ir juose nagrinėtus klausimus parengimą ir
pateikimą ministerijos vadovybei;

7.9. organizuoja ir kontroliuoja medžiagos
suderinimą ar rengimą (pagal skyriaus kompetenciją) tarpvalstybiniams
susitikimams nacionalinėms ar valstybių pozicijoms suderinti ir prireikus juose
dalyvauja;

7.10. užtikrina nacionalinių pozicijų ES
Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais
santraukų Lietuvos Respublikoje reziduojantiems ES valstybių narių atstovams
parengimą ir   pozicijų pristatymą;

7.11. pagal kompetenciją užtikrina
dalyvavimą rengiant su žemės ir maisto ūkiu, kaimo plėtra bei žuvininkyste ir
susijusiomis sritimis susijusius Lietuvos ir ES strateginius dokumentus, jų
įgyvendinimo stebėseną;

7.12. pagal kompetenciją konsultuoja
ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų valstybės
tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, nacionalinių
pozicijų ir medžiagų rengimo, kreipimųsi į ES institucijas ar valstybes nares
rengimo ir kitais klausimais;

7.13. organizuoja ir kontroliuoja
ministerijos ir pavaldžių institucijų informacijos ir medžiagos skyriaus
kompetencijai priskirtais klausimais rengimą bei teikimą Lietuvos Respublikos
Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei ir administracijos
padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir subjektams;

7.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su
atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančiomis institucijomis,
Lietuvos nuolatine atstovybe ES, ES ir Lietuvos nevyriausybinėmis
organizacijomis, kitais socialiniais partneriais, palaiko ryšius su Lietuvos
diplomatinių atstovybių, ES institucijų, kitų ES valstybių narių atitinkamais
pareigūnais;

7.15. koordinuoja ministerijos ir jai
pavaldžių institucijų atstovavimo ES darbo organuose veiklą bei užtikrina
tinkamą ES dokumentų, gaunamų per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą,
srautų administravimą;

7.16. pagal kompetenciją užtikrina
ministerijos deleguotųjų atašė ir specialiųjų atašė veiklos koordinavimą;

7.17. pagal kompetenciją prisideda
organizuojant ministerijos pareigūnų vizitus į ES šalis bei ES valstybių narių
institucijas, taip pat ES šalių bei ES institucijų atstovų vizitus į Lietuvą;

7.18. ministerijos vadovybei ar
viceministrui pavedus, atstovauja ministeriją skyriaus kompetencijos klausimais
tarpžinybiniuose bei tarptautiniuose susitikimuose;

7.19. pagal kompetenciją atlieka funkcijas,
skirtas pasirengimo įgyvendinti 2014–2020 m. programinį dokumentą kaimo plėtrai
procesams organizuoti, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą
bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.20. nustato skyriaus ir darbuotojų
veiklos optimizavimo bei kvalifikacijos tobulinimo kryptis, teikia išvadas dėl
skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, atlieka kitas
įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;

7.21. pagal kompetenciją dalyvauja
ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose
ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo
darbo grupių veikloje;

7.22. pagal kompetenciją dalyvauja
nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus,
paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.23. pagal kompetenciją vykdo kitus
nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei tiesioginio vadovo pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės
tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos
sritį.

Susipažinau:

 _____________________________

                               
(parašas)

_____________________________

                         
(vardas ir pavardė)

_____________________________

                                   
(data)