Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

     VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
          3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti viceministrui organizuoti ir įgyvendinti pagrindines jam pavestas funkcijas, dalyvauti kontroliuojant jo pavedimų vykdymą, sudaryti jo darbotvarkę, dalyvauti organizuojant darbą priimamajame, teikti informaciją lankytojams, vykdyti viceministro pavedimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – darbo viceministro priimamajame organizavimas, viceministro pavedimų vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su darbo veikla, būti susipažinusiam su Žemės ūkio ministerijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Žemės ūkio ministerijos darbo reglamentais;

6.3. išmanyti dokumentų įforminimo ir archyvavimo reikalavimus pagal Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti juos taikyti praktikoje;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, MS Exel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programiniais paketais;

6.5. turėti bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius su interesantais, kitų institucijų valstybės tarnautojais;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. sudaro viceministro darbotvarkę, ją koreguoja, esant darbo laiko pasikeitimams;

7.2. pagal viceministro nurodymą kviečia pasitarimus, posėdžius, organizuoja susitikimus;

7.3. susistemina gautą korespondenciją ir pateikia ją peržiūrėti viceministrui;

7.4. peržiūri viceministrui teikiamus pasirašyti ar vizuoti dokumentų projektus, dalyvauja kontroliuojant, kad jie būtų suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai referuoja viceministrui;

7.5. tvarko Vyriausybės, Europos Sąjungos Komisijos (VESK) posėdžių, Projektų atrankos komiteto ir Programų valdymo komiteto, kitų komisijų ar komitetų, kuriuose pirmininkauja viceministras, medžiagą: pagal kompetenciją teikia peržiūrėti specialistams, susistemina jų pastabas ir referuoja viceministrui;

7.6. viceministro nurodymu duoda pavedimus jo administruojamiems struktūriniams padaliniams, ministerijos reguliavimo srities įstaigoms ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.7. dalyvauja organizuojant interesantų priėmimą asmeniniais klausimais;

7.8. teikia informaciją lankytojams ir telefonu apie ministerijos tarnautojus, galinčius spręsti jiems rūpimus klausimus;

7.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

_______________________                           _________                 __________________                  

(valstybės tarnautojo pareigos)                                          ( parašas)                      ( vardas, pavardė)

______

(Data)