Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymo Nr. 3P–52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. vasario 24 d.

įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

PROTOKOLO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Protokolo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti darbuotojų oficialias ir dalykines komandiruotes į užsienį, rengti tarptautines žemės ūkio parodas ir muges, organizuoti protokolinius renginius, palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių diplomatiniu korpusu bei užsienio šalių žemės ūkio ministerijomis, versti oficialius raštus į/iš rusų kalbos.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties valstybinio ir tarptautinio protokolo srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančiais valstybinio ir tarptautinio protokolo reikalavimus, komandiruočių į užsienį tvarką ir kt.;

5.4. žinoti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų funkcijas, tarptautinio bendradarbiavimo principus;

5.5. išmanyti tarptautinį ir tarnybinį protokolą, etiketo principus, šalies istoriją, kultūrą;

5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

5.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių dėl užsienio komandiruočių projektus ir vykdo kitus organizacinius darbus, susijusius su ministerijos darbuotojų komandiruotėms į užsienį: rūpinasi bilietais, viešbučiais, sąskaitomis-faktūromis, vykstančiųjų į užsienį sveikatos draudimu ir kt. Taip pat rengia ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl užsienio komandiruočių ministerijos darbuotojams ir valstybės tarnautojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes Kaimo plėtros programos įgyvendinimo klausimais projektus;

6.2. rengia raštų projektus pagal ministerijos vadovybės, Protokolo skyriaus vedėjo pavedimus dėl ministerijos atsakingų darbuotojų vizitų į užsienį;

6.3. rengia užsienio šalių pareigūnų vizitus. Sprendžia pagal kompetenciją priklausančius protokolinio priėmimo organizacinius klausimus, užtikrina įvairių protokolinių leidinių (programų, kvietimų, stalo kortelių) paruošimą;

6.4. organizuoja užsienio valstybių diplomatinio korpuso, užsienio svečių, tarptautinių organizacijų atstovų ir pavienių svečių susitikimus su ministerijos vadovybe bei organizuoja išvažiuojamuosius posėdžius, protokolinius susitikimus;

6.5. dalyvauja rengiant tarptautines žemės ūkio parodas ir muges: ministro vardu išsiunčia kvietimus užsienio šalių žemės ūkio ministrams, diplomatinėms tarnyboms, rengia ir suderina užsienio šalių delegacijų priėmimo programas, padeda organizuoti protokolinius renginius, organizuoti užsienio šalių delegacijų priėmimus ir kt.;

6.6. dalyvauja tarptautinių organizacijų rengiamose konferencijose, seminaruose, forumuose, prireikus, padeda juos organizuoti;

6.7. verčia ministerijos vadovybės nukreiptus dokumentus iš/į rusų-lietuvių kalbas;

6.8. pildo Protokolo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, dokumentų registracijos žurnalus, atsako pagal darbinę veiklą už laikino saugojimo bylų apskaitą;

6.9. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.


IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)