Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymo Nr. 3P–52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. vasario 24 d.

įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

PROTOKOLO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Protokolo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nuolat veikiančios parodos „Lietuvos žemės ūkis ir perdirbamoji pramonė“ darbui organizuoti, ministerijoje vykstantiems renginiams aptarnauti, informacijai apie produktų asortimentą, teikti. Geriausių parodos „AgroBalt“ eksponatų konkurso ir medalių įteikimo ceremonijos organizavimą, suvenyrų pirkimą ir apskaitą ir kt.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės įstaigų darbą. Žinoti ES politikos principus, žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;

5.3. turėti darbo, susijusio su maisto pramonės sistema, patirties, žinoti žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės įmonių ir organizacijų veiklos pobūdį;

5.4. mokėti užsienio kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

5.5. žinoti tarnybinio protokolo reikalavimus, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

5.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

5.7. turėti organizacinių gabumų, būti kūrybingam, gebėti bendrauti su žmonėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja ministerijoje nuolat veikiančios Ekspozicijos „Lietuvos žemės ūkio perdirbamoji pramonė“ darbą: eksponatų ir ministrui įteiktų dovanų priėmimą, keitimą, išdėstymą, nurašymą, apskaitos vedimą (išskyrus tautinio paveldo eksponatus);

6.2. rengia oficialių delegacijų priėmimo išlaidų sąmatas bei nurašymo aktus. Rūpinasi suvenyrų užsienio šalių pareigūnams bei diplomatinio korpuso atstovams parinkimu, apskaita, įpakavimu;

6.3. organizuoja žemės ūkio maisto produktų konkursą prieš tarptautinę parodą „AgroBalt“: rengia nuostatus, siūlo atstovus į vertinimo komisiją, išsiuntinėja kvietimus, organizuoja konkurso pravedimą, rūpinasi medalių, diplomų gaminimu ir jų įteikimo ceremonijos organizavimu;

6.4. organizuoja ministerijos vadovybės susitikimų su užsienio šalių oficialiomis delegacijomis, ambasadoriais, atvykstančiais su darbo vizitais aptarnavimą, įskaitant vizitus, renginius, susijusius su Kaimo plėtros programos įgyvendinimu;

6.5. kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, t. y. patikrina perkamų prekių, teikiamų paslaugų, atliekamų darbų kokybę, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, sulygina gautas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus su dokumentais, imasi veiksmų susidariusiems pirkimų trūkumams šalinti; tikrina, ar pirkimai buvo vykdomi ir lėšos skiriamos pagal dokumentus dėl lėšų skyrimo, ar susiję dokumentai buvo tinkamai parengti, suderinti ir patvirtinti, ar buvo perkamos prekės, paslaugos ar darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose, ar nebuvo didesnė negu pirkimo sutartyje numatyta pirkimo suma, ilgesnis negu pirkimo sutartyje nustatytas paslaugų suteikimo ar darbų vykdymo laikas ir kt;

6.6. vykdo Protokolo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ir įgyvendinti ministerijos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                  (data)