Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
          3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

      II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti atsakymų į asmenų prašymus, pranešimus bei skundus parengimą laiku, organizuoti jų išsiuntimą, užtikrinti ministerijos struktūrinių padalinių informavimą apie asmenų prašymų, pranešimų ir skundų vykdymo eigą ir rezultatus, pagal kompetenciją teikti informaciją atvykstantiems į skyrių ir skambinantiems telefonu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų tvarkymo ir interesantų priėmimo administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo tvarką;

6.2. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos  bei teisės aktų rengimo taisykles;

            6.4. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

            6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

            6.6. turėti įgūdžių bendraujant su piliečiais, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojais, nagrinėjančiais asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

6.7. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

           7.1. atlieka atsakymų į asmenų prašymus, pranešimus ir skundus išsiuntimą;

           7.2. tvarko gautus ministerijoje asmenų paklausimus elektroniniu būdu įgyvendina atsakymų į  juos parengimą bei išsiuntimą paklausėjams;

7.3. dalyvauja kontroliuojant ir užtikrinant, kad ministerijos struktūrinių padalinių specialistai į asmenų prašymus, pranešimus ir skundus atsakytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose bei kituose teisės aktuose nustatytais terminais;

7.4. nuolat informuoja struktūrinių padalinių vadovus apie asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo eigą ir rezultatus;

7.5. formuoja ir tvarko asmenų prašymus, pranešimus ir skundus bei atsakymų į juos bylas pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

7.6. esant reikalui tvarko ministerijoje gautus asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia informaciją ministerijos vadovybei apie jų vykdymo eigą, informuoja asmenis apie ministerijoje gautus jų skundus, o asmenims pageidaujant - ir apie prašymus bei tvarko dokumentų išdavimą, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą bei dokumentų išdavimą;

7.7. dalyvauja organizuojant anonimišką asmenų apklausą pagal anketos parengtus klausimus ir pagal poreikį teikia apklausos analizės duomenis skyriaus vedėjui, siekiant nustatyti asmenų nuomonę apie prašymų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę;

7.9. atlieka Žemės ūkio ministerijos archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo ir administravimo paslaugų einamąją finansinę kontrolę;

            7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Susipažinau:

________________________             _______________                                    ____________________________

(Valstybės tarnautojo pareigos)                                    (Parašas)                                                                                          (Vardas ir pavardė)

_________________

(data)