Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

 DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
                 3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

 4.  Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kontroliuoti ministerijos struktūrinių padalinių rengiamų dokumentų įforminimo ir saugojimo teisingumą, jų atitikimą teisės normų aktams, įgyvendinti įslaptintos informacijos, kuria disponuoja ministerija,  administravimą, kontroliuoti ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir trumpalaikio dokumentų saugojimo saugykloje esančių bylų (dokumentų) būklę bei ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų dokumentų valdymo būklę, jei jos neįrašytos į valstybinių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą.

III. VEIKLOS SRITIS

                   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendroje veiklos srityje dokumentų valdymo organizavimo ir priežiūros.

                                                                                                                                                             IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:             

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą ir įslaptintos informacijos administravimą;

6.2. mokėti taikyti praktikoje ministerijos darbo reglamentą, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus.

6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.4. gebėti atlikti dokumentų vertės ekspertizę, mokėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus darbu, dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų naudojimą.

6.5. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

                6.6. mokėti anglų kalbą vartotojo lygmens B1 lygiu;

                 6.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

                 6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

                V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kaupia, analizuoja ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie Vyriausybės veiklos programos įgyvendinimo priemonių vykdymo eigą;

7.2. rengia teisės aktų projektus dokumentų valdymo ir įslaptintos informacijos administravimo bei apsaugos klausimais;

7.3. kontroliuoja ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų dokumentų valdymo būklę, jei jos nėra įrašytos į valstybinių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą;

7.4. metodiškai vadovauja ir kontroliuoja, kad ministerijos struktūriniuose padaliniuose būtų teisingai formuojamos dokumentų bylos, laiku sutvarkomos, o nuolatinio saugojimo bylos teisės aktų nustatyta tvarka atiduodamos skyriui;

7.5. kontroliuoja savalaikį ir tikslų ministerijos dokumentų registrų sąrašo, apyrašų, suvestinių, ministerijos istorijos pažymos, laikino saugojimo bylų sąrašų bei naikinimo aktų, pateikimą derinti Lietuvos valstybės archyvui;

7.6. derina Dokumentacijos planus, dokumentų registrų sąrašus ir apyrašus ministerijos reguliavimo srities institucijoms, jei jos nėra įrašytos į valstybinių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą;
                7.7. organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą, vykdo funkcijas, patvirtintas Dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamente;

7.8. kontroliuoja ministerijos struktūriniuose padaliniuose archyvuojamų laikinojo saugojimo bylų apskaitą;

7.9. koordinuoja ministerijos ir jos reguliavimo srities institucijų galiojančių teisės aktų dokumentų valdymo srityje įgyvendinimą;

7.10. padeda skyriaus vedėjui įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus;

7.11. organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos, kuria disponuoja ministerija, administravimą.

7.12. saugo ir administruoja Ministerijos spaudinių fondą;

7.13. atlieka Žemės ūkio ministerijos archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo ir administravimo, ministerijai teikiamų pašto paslaugų einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

       7.15. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

                   7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

       8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

_______________________                                          _________                 __________________                  

(valstybės tarnautojo pareigos)                         ( parašas)                      ( vardas, pavardė)

______

(Data)