Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3P–52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 40P-4 redakcija) MINISTRO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Ministro padėjėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12. II. PASKIRTIS 4. Ministro padėjėjo pareigybė reikalinga padėti ministrui įgyvendinti funkcijas, susijusias su ministerijos, jos valdymo srities įstaigų veiklos viešinimu, vidinės ir išorinės komunikacijos užtikrinimu. III. VEIKLOS SRITIS 5. Ministro padėjėjo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas – ministro pavedimų, susijusių su viešųjų ryšių žemės ūkio srityje užtikrinimu, vykdymą. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijos veiklą; būti susipažinusiam su Seimo statutu, Vyriausybės įstatymu bei darbo reglamentu, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, ministerijos nuostatais bei darbo reglamentu; 6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.3. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbus, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją; 6.5. sugebėti pagal kompetenciją kvalifikuotai spręsti klausimus, bendrauti su įvairaus lygio pareigūnais, specialistais, interesantais; 6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. padeda įgyvendinti ministro darbą, susijusį su visuomenės informavimu ministro valdymo srityje; 7.2. padeda organizuoti informacijos, atspindinčios ministro poziciją įvairiais ministerijos veiklos klausimais teikimą visuomenei ir žiniasklaidai; 7.3. koordinuoja informacinių leidinių, videofilmų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą kūrimą bei leidybą; 7.4. ministro pavedimu dalyvauja ministerijoje sudaromų darbo grupių, komisijų ar komitetų veikloje, atlieka kitas ministro pavestas funkcijas; 7.5. pagal kompetenciją padeda įgyvendinti ministro pavedimus, reikalingus aktualiausioms problemoms spręsti; 7.6. pagal kompetenciją koordinuoja ministro pavedimų vykdymą; 7.7. ministro nurodymu kviečia pasitarimus, posėdžius; 7.8.vykdo kitus ministro pavedimus savo kompetencijos klausimais. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui. Susipažinau _____________________________ (parašas) _____________________________ (vardas ir pavardė) _____________________________ (data)