Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

                                                                                                                     Lietuvos Respublikos

                                                                                                                   žemės ūkio ministro

                                                                                                                     2013 m. gegužės 2  d.

                                                                                                                  įsakymu Nr. 3P- 52

(Lietuvos Respublikos                                                                                                                    žemės ūkio ministro                                                                                                                     2018 m. rugsėjo 6  d.                                                                                                                  įsakymo Nr. 40P- 25 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
             3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

  1. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga:

4.1. kontroliuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybė) veiklos programos įgyvendinimo priemonių, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) vadovybės pavedimų vykdymo, asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo eigą pagal ministerijoje įdiegtą darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemą;

4.2.  organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą;

4.3. užtikrinti ministerijos struktūrinių padalinių rengiamų dokumentų įforminimo ir saugojimo teisingumą, jų atitikimą teisės normų aktams;

4.4. užtikrinti ministerijos įslaptintos informacijos administravimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais teisės aktais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje dokumentų valdymo priežiūros ir asmenų prašymų bei skundų nagrinėjimo organizavimo bei asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo.

  1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, ir įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamentu, asmenų aptarnavimą ministerijoje reglamentuojančiais teisės aktais;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo srityje;

6.4. sugebėti pagal kompetenciją rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su dokumentų valdymu ir asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimu ir kitais skyriaus veiklos klausimais;

6.5. mokėti taikyti praktikoje ministerijos nuostatus, darbo reglamentą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gerai išmanyti darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemą, rengti išvadas dėl darbo tobulinimo;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

  1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.  planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

7.2. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, kontroliuoja jų rengiamų dokumentų įforminimą ir tvarkymą pagal Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

7.3. analizuoja, teikia pusmečio ir metų pažymas ministerijos vadovybei apie dokumentų apyvartą, ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių, vadovybės pavedimų projektus dokumentų valdymo klausimais, fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų ir paklausimų nagrinėjimą, aptarnavimo kokybę bei asmenų aptarnavimą.

7.4. organizuoja žemės ūkio ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų veiklą;

7.5. užtikrina asmenų aptarnavimą ministerijoje „vieno langelio“ principu, nagrinėjant asmenų prašymus, pranešimus ir skundus bei juos aptarnaujant, atlieka aptarnavimo kokybės analizę;

7.6. kontroliuoja įslaptintos informacijos valdymą teisės aktų nustatyta tvarka, o nesant atsakingo darbuotojo, tvarko įslaptintos informacijos registraciją;

7.7. užtikrina ministerijos archyvo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, organizuoja bylų priėmimą iš ministerijos struktūrinių padalinių į ministerijos archyvą, nuolatinio saugojimo bylų perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

7.8. teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo sistemos plėtojimo ir tobulinimo;

7.9. rengia teisės aktų projektus, raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus darbu ir teikia metodinę bei praktinę pagalbą skyriaus kompetencijos klausimais  ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos valdymo srities įstaigų darbuotojams;

                   7.10. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai ar skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

7.11. pagal kompetenciją teikia informaciją ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, valstybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, ministerijos dokumentų valdymo klausimais;

                   7.12. teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

7.13. atlieka Žemės ūkio ministerijos archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo ir administravimo, ministerijai teikiamų pašto paslaugų einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę;

    7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus ministerijos kanclerio pavedimus.

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

Susipažinau:

_______________________                           _________                 __________________                  

(valstybės tarnautojo pareigos)                         (parašas)                        (vardas, pavardė)

(Data)