Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymo Nr. 3P-52

         (Lietuvos Respublikos

         žemės ūkio ministro

         2018 m. rugsėjo 5 d.

                                                                                                             įsakymo Nr. 40P- 24  redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) ir jos reguliavimo srities įstaigų parengti teisės aktų projektai ir kiti dokumentai būtų parengti ir įforminti pagal nustatytus reikalavimus ir atitiktų valstybinės kalbos normas; planuoti ir organizuoti ministerijos kolegijos darbą.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų redagavimo patirtį valstybinėse įstaigose;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, valstybinės kalbos normas ir teisės aktų rengimą;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. redaguoja ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių darbuotojų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų rengimą ir įforminimą pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus;

            6.2. redaguoja su Lietuvos kaimo plėtros  2014-2020 metų programos įgyvendinimu susijusius ministerijos darbuotojų parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

            6.3. protokoluoja pirmadieninius ir kitus vadovybės posėdžius ir pasitarimus, rengia pavedimus, susijusius su šiuose posėdžiuose ir pasitarimuose nagrinėjamais klausimais;

            6.4. organizuoja ministerijos kolegijos posėdžius: derina darbotvarkių projektus ir kviečia posėdžius, priima posėdžiams teikiamą medžiagą ir patikrina, kad ji būtų tinkamai įforminta ir suderinta, tvarko kolegijos dokumentus ir jų apskaitą;

            6.5. pagal kompetenciją rengia ministerijos vidaus teisės aktų ir ministerijos vadovybės pavedimų projektus;

            6.6. konsultuoja ministerijos darbuotojus lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais;

            6.7. prireikus dirba Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės sistemos registruoto vartotojo darbą;

            6.8. redaguoja ministerijos vadovybės sveikinimus;

            6.9. redaguoja ministerijos struktūrinių padalinių darbuotojų rengiamų sutarčių ir jų priedų projektus ir tikrina, ar šios sutartys ir jų priedai atitinka Dokumentų rengimo taisyklėse nustatytus dokumentų įforminimo ir rengimo bendruosius reikalavimus;

            6.10. vykdo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                          

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)