Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – B.

    3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti ministerijos vadovybės pavedimus ir dalyvauti kontroliuojant jų vykdymą, padėti viceministrui organizuoti ir įgyvendinti pagrindines jam pavestas funkcijas, dalyvauti kontroliuojant jo pavedimų vykdymą, sudaryti jo darbotvarkę, dalyvauti organizuojant darbą priimamajame, teikti informaciją interesantams, vykdyti viceministro pavedimus.

    4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, saugojimą ir naudojimą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

5.6.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. registruoja ministerijos vadovybės pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.2. kas savaitę teikia ataskaitas tiesioginiam vadovui apie kontroliuojamų ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

6.3. susistemina gautą korespondenciją ir pateikia ją peržiūrėti viceministrui;

6.4. peržiūri viceministrui teikiamus pasirašyti ar vizuoti dokumentų projektus, kontroliuoja, kad jie būtų suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai referuoja viceministrui;

6.5. sudaro viceministro darbotvarkę, pagal viceministro nurodymą organizuoja pasitarimus, posėdžius ir susitikimus, interesantų priėmimą viceministro priimamajame;

6.6. viceministro nurodymu duoda pavedimus jo administruojamiems struktūriniams padaliniams, ministerijos reguliavimo srities įstaigoms ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.7. nuolat pildo ministerijos specialiųjų atašė darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)