Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti organizuojant darbą ministerijos kanclerio priimamajame, vykdyti jo pavedimus, pateikti gaunamus dokumentus ministerijos kancleriui rezoliucijoms surašyti, tvarkyti teikiamus ministerijos kancleriui pasirašyti ir vizuoti dokumentus.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;

5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja organizuojant darbą ministerijos kanclerio priimamajame, vykdo jo pavedimus;

6.2. peržiūri ir pateikia gaunamus dokumentus ministerijos kancleriui rezoliucijoms surašyti;

6.3. tvarko Dokumentų valdymo sistemos ir kitomis priemonėmis teikiamus ministerijos kancleriui pasirašyti ir vizuoti dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. ministerijos kancleriui pavedus dalyvauja kontroliuojant Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo, Vyriausybės pavedimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir vadovybės pavedimų vykdymą;

6.5. ministerijos kanclerio nurodymu kviečia pasitarimus, posėdžius, prireikus surenka informaciją svarstomais klausimais;

6.6. teikia informaciją lankytojams ir telefonu apie ministerijos tarnautojus, galinčius spręsti jiems rūpimus klausimus;

6.7. rengia ministerijos vadovybės ir Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)