Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K1).

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti ministerijos teisės aktus ir tvarkyti siunčiamą korespondenciją, išsiųsti ją adresatams.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;

5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

5.5. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tikrina ministerijos teisės aktų veiklos kausimais įforminimą ir Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis registruoja atitinkamame dokumentų registre bei norminius žemės ūkio ministro įsakymus įkelia į Teisės aktų registrą (TAR);

6.2. formuoja ir sutvarko ministerijos teisės aktų veiklos klausimais bylas ir perduoda nuolatiniam saugojimui;

6.3. dalyvauja kontroliuojant žemės ūkio ministro įsakymų veiklos klausimais vykdymą ir nuolat teikia informaciją skyriaus vedėjui;

6.4. rengia ataskaitas apie ministerijos teisės aktus veiklos klausimais, siunčiamus paštu, elektroniniu paštu, E-Pristatymu ir kitomis ryšio priemonėmis ir teikia pusmečio, metų duomenis skyriaus vedėjui;

6.5. registruoja ministerijos darbuotojų parengtas vidines pažymas;

6.6. tvarko siunčiamą korespondenciją, siunčiamą paštu, ją rūšiuoja, ženklina, klijuoja vokus ir užpildžius siunčiamų registruotų bei paprastų laiškų sąrašus, išsiunčia juos adresatams;

6.7. tvarko ministerijoje parengtų ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos adresuotų dokumentų įteikimo žurnalą;

6.8. apskaito Vyriausybei adresuotus dokumentus ir perduoda juos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojui pasirašytinai;

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)