Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2016 m. kovo 22 d.
įsakymo Nr. 40P-8 redakcija)

 
PROTOKOLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS
    
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas  yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis – A.
3.Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti parengti ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio šalių oficialiais pareigūnais, vertėjauti susitikimų metu, versti iš/į anglų kalbą dokumentus, palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis bei užsienio šalių žemės ūkio ministerijomis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – dalyvauja rengiant užsienio šalių oficialių atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką ir ministerijos vadovybės vizitus į  užsienio šalis.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančiais valstybinio ir tarptautinio protokolo reikalavimus, ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties vertėjavimo anglų–lietuvių–anglų kalbomis ir oficialių užsienio šalių vizitų koordinavimo srityse;
6.4. mokėti anglų kalbą  ne žemesniu kaip C1 lygiu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir daryti  išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS PowerPoint programomis;
6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.7. sugebėti planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. prisideda rengiant ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio vizitus į užsienį, bei priimant užsienio oficialias delegacijas Lietuvoje: derina vizitų programas su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir atitinkamomis Lietuvos diplomatinėmis institucijomis užsienyje, su užsienio šalių Žemės ūkio ministerijų atsakingais pareigūnais;
7.2. teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų;
7.3. analizuoja ir rengia atsakymus į įvairių institucijų paklausimus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7.4. vertėjauja ministerijos vadovybės susitikimų su atitinkamais užsienio pareigūnais metu, verčia ministerijos vadovybės nukreiptus dokumentus iš/į anglų ir bei redaguoja ir vizuoja ministerijos vadovybės vardu anglų kalba parengtus dokumentus;
7.5. rengia ministerijos tvarkomųjų organizacinių dokumentų, adresuotų užsienio valstybių institucijoms raštų projektus. Pagal protokolinius reikalavimus įformina ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio raštus anglų kalba (kvietimus, sveikinimus, padėkas ir kt.);
7.6. dalyvauja rengiant tarptautines žemės ūkio parodas ir muges ir rengiant respublikinės reikšmės renginius Lietuvoje: ministro vardu siunčia kvietimus anglų kalba užsienio šalių žemės ūkio ministrams, diplomatinėms tarnyboms, padeda parengti ir suderinti oficialių delegacijų priėmimo programas, vertėjauja protokolinių  renginių metu ir kt.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
    
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Protokolo skyriaus vedėjui.
Susipažinau:
____________
(parašas)
____________
(vardas ir pavardė)
__________________
(data)