Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K1).

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo, Vyriausybės ir Europos Komisijos gaunamą korespondenciją, ministerijai skirtus dokumentus iš kitų institucijų informacinių sistemų bei kontroliuoti minėtų institucijų pavedimų vykdymą.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;

5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

5.5. mokėti vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. peržiūri gaunamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą;

6.2. registruoja Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis ministerijai adresuotus paštu, elektroniniu paštu, E-Pristatymu ir kitomis ryšio priemonėmis gautus dokumentus iš LR Prezidento kanceliarijos, LR Seimo, LR Vyriausybės ir Europos Komisijos;

6.3. administruoja per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą E. TEISMAS.LT ministerijai skirtus civilinių ir administracinių bylų dokumentus;

6.4. administruoja ir registruoja iš Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemės ministerijai skirtus teisės aktų projektus;

6.5. užregistruotus dokumentus Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis nukreipia vadovybei rezoliucijoms arba struktūriniams padaliniams vykdymui;

6.6. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims apie ministerijoje gautų dokumentų vykdymo eigą;

6.7. dalyvauja kontroliuojant LR Prezidento kanceliarijos, LR Seimo, LR Vyriausybės pavedimų vykdymą ir nuolat teikia informaciją skyriaus vedėjui;

6.8. analizuoja, rengia suvestines apie gautus ir kontroliuojamus dokumentus ir teikia pusmečio ir metų duomenis skyriaus vedėjui;

6.9. formuoja ir tvarko Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir Europos Komisijos sprendimų bylas ir atiduoda nuolatiniam saugojimui;

6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)