Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K1).

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, nevalstybinių organizacijų ir užsienio valstybių gaunamą korespondenciją, kontroliuoti atitinkamų institucijų pavedimų vykdymą.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;

5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

5.5. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu.

5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. peržiūri gaunamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą;

6.2. registruoja Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis ministerijai adresuotus paštu, elektroniniu paštu, E-Pristatymu ir kitomis ryšio priemonėmis dokumentus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, nevalstybinių organizacijų ir užsienio valstybių;

6.3. užregistruotus dokumentus Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis nukreipia vadovybei rezoliucijoms arba struktūriniams padaliniams vykdymui;

6.4. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims apie ministerijoje gautų dokumentų vykdymo eigą;

6.5. administruoja ir registruoja iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) ministerijai skirtus dokumentus;

6.6. dalyvauja kontroliuojant atitinkamų institucijų pavedimų (terminuotų) vykdymą;

6.7. analizuoja, rengia suvestines apie gautų iš institucijų kontroliuojamų dokumentų pavedimus ir pusmečio, metų duomenis teikia skyriaus vedėjui;

6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)