Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – A 2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti ministrui organizuoti ir įgyvendinti pagrindines jam pavestas funkcijas, dalyvauti kontroliuojant jo pavedimų vykdymą, sudaryti jo darbotvarkę, dalyvauti organizuojant darbą priimamajame, teikti informaciją lankytojams, vykdyti ministro pavedimus.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;

5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

5.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sudaro ministro darbotvarkę, ją koreguoja, esant darbo laiko pasikeitimams;

6.2. pagal ministro nurodymą kviečia pasitarimus, posėdžius, organizuoja susitikimus;

6.3. susistemina gautą korespondenciją ir pateikia ją peržiūrėti ministrui;

6.4. peržiūri ministrui teikiamus pasirašyti ar vizuoti dokumentų projektus, kontroliuoja, kad jie būtų suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai referuoja ministrui;

6.5. tvarko Vyriausybės, Europos Sąjungos komisijos posėdžių, Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo komiteto, Projektų atrankos komiteto ir Programų valdymo komiteto, kitų komisijų ar komitetų, kuriuose pirmininkauja ministras, medžiagą pagal kompetenciją teikia peržiūrėti specialistams, susistemina jų pastabas ir referuoja ministrui;

6.6. ministro nurodymu skiria pavedimus jo administruojamiems struktūriniams padaliniams, specialiesiems atašė, ministerijos reguliavimo srities įstaigoms ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.7. dalyvauja organizuojant interesantų priėmimą ir telefonu teikia informaciją lankytojams apie ministerijos tarnautojus, galinčius spręsti jiems rūpimus klausimus;

6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)