Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO  SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – A 2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Žemės ūkio ministerijoje (toliau – ministerija) ir jai pavaldžiose institucijose būtų įgyvendinamas Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas ir siekti, kad ministerijos rengiamuose teisės aktuose būtų vartojami tik sunorminti terminai.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties dokumentų redagavimo valstybinėse įstaigose srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius terminologiją ir dokumentų valdymą, valstybinės kalbos normas ir teisės aktų rengimą;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas;

5.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.6. išmanyti dalykinį dokumentų kalbos stilių;

5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis, elektroninėmis terminų bazėmis, internetiniais terminų žodynais ir kitais terminų šaltiniais.

5.8. mokėti prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja koordinuojant ministerijai priskirtų sričių galiojančių teisės aktų terminų inventorizavimo darbą, teikimą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertams, naujų teisės aktų terminų derinimą su Valstybine lietuvių kalbos komisija skubos tvarka ir įtraukimą į Lietuvos Respublikos terminų banką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu, Lietuvos Respublikos terminų banko metodika, Žemės ūkio srities terminų inventorizavimo ir terminų straipsnių teikimo Valstybinei lietuvių kalbos komisijai tvarkos aprašu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais terminologijos darbą;

6.2. rengia iš teisės aktų rengėjų gautus terminų straipsnių rinkinius Lietuvos Respublikos terminų bankui: vertina, sistemina, kirčiuoja, teikia terminų atitikmenis užsienio kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lotynų), įrašo trūkstamus duomenis, derina terminus su specialistais ir terminijos komisijos nariais;

6.3. dalyvauja organizuojant iš Europos Sąjungos institucijų gautų paklausimų dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų lietuvių kalba terminų vertinimą;

6.4. dalyvauja organizuojant ministerijos terminijos komisijos posėdžius (pagal poreikį) ir jiems pirmininkauja;

6.5. dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdžiuose svarstant Žemės ūkio ministerijai priskirtų sričių terminų dalykinį ir kalbinį taisyklingumą;

6.6. taiso, tikslina terminų straipsnius (jų rinkinius), atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų ir Terminologijos pakomisės pastabas, kaupia ir tvarko žemės ūkio srities terminus Terminų banko informacinėje sistemoje (juos įveda, prireikus taiso, papildo, šalina, atnaujina);

6.7. atstovauja ministerijai Kalbos komisijos posėdžiuose priimant sprendimus dėl žemės ūkio srities terminų aprobavimo;

6.8. vizuoja ministerijos rengiamus teisės aktus kontroliuodamas, kad juose būtų vartojami tik Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuoti terminai;

6.9. redaguoja ministerijos darbuotojų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų rengimą ir įforminimą pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus konsultuoja ministerijos darbuotojus terminologijos ir kalbos klausimais;

6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)