Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P- 33

redakcija)

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
         3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą, organizuojant ir vykdant ministerijos programų priemonėms skirtų valstybės biudžeto lėšų ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšų, skirtų Žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) funkcijoms vykdyti, įgyvendinti apskaitos politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas – buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimą ir specialiosios veiklos srities funkcijas – ES finansinės paramos lėšų administravimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Finansų ministerijos bei kitų institucijų teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto asignavimų ir ES fondų lėšų naudojimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.2. sugebėti tinkamai orientuotis žemės ūkio ir šalies ekonominėje situacijoje bei žinoti ekonominių reiškinių žemės ūkyje specifiką;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS);

6.7. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.8. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje vykdant žemės ūkio srities biudžeto programų apskaitą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį administruojant Europos Sąjungos paramos fondų lėšas;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą;

7.2. sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra atsakingas už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą;

7.3. formuoja  Žemės ūkio ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų buhalterinės apskaitos politiką;

7.4. analizuoja ES ir Lietuvos Respublikos  teisės aktus, susijusius su skyriaus vykdomomis funkcijomis, koordinuoja jų nuostatų perkėlimą į Skyriaus darbo procedūrų aprašus ir informacines sistemas, prireikus rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus funkcijomis;

7.5. užtikrina tinkamą Kaimo plėtros programos techninės pagalbos ir Žuvininkystės veiksmų programos techninės paramos, Žuvininkystės duomenų rinkimo programos ir kitos pagal vykdomus projektus gautinos ES finansinės paramos lėšų administravimą.

7.6. vykdo išankstinę finansų kontrolę kuruojamoje srityje remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;  tuo atveju, jeigu išankstinės finansų kontrolės metu nustatoma, kad ūkinė operacija neteisėta, dokumentai, susiję su jos atlikimu, parengti netinkamai arba kad ūkinei operacijai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų, dokumentus grąžina pirkimą inicijavusiam skyriui (darbuotojui);

7.7. organizuoja ir vykdo duomenų finansinės analizės sudarymą ir pateikimą, šios informacijos pateikimą ministerijos vadovybei bei ministerijos struktūriniams padaliniams pagal poreikius;

7.8. užtikrina Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui teikiamų duomenų ir dokumentų korektiškumą;

7.9. inicijuoja pasitarimus ministerijoje asignavimų bei turto valdymo apskaitos klausimais; 

7.10. konsultuoja ministerijos struktūrinių padalinių ir ministerijos pavaldžių institucijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus buhalterinės apskaitos vedimo ir kitais finansiniais klausimais; teikia rašytinius ir žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas skyriaus kompetencijos klausimais;

7.11. atstovauja ministerijos interesams kitose institucijose buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, ES fondų ir biudžeto lėšų gavimo, naudojimo, administravimo ir kitais klausimais;

7.12. organizuoja ir vykdo biudžeto lėšų bei piniginių fondų ataskaitų, įvairių pažymų, dokumentų kopijų parengimą, reikalingą kontroliuojančioms institucijoms ir teikia Valstybės kontrolės patikrinimo metu prašomą informaciją;

7.13 pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

7.14. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

Susipažinau

               

_____________________________

                      (parašas)

_____________________________

               (vardas ir pavardė)

_____________________________

                         (data)