Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3) (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti racionalų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą vykdant nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams teisės aktais pavestų funkcijų finansavimui skirtų valstybės biudžeto asignavimų einamąją ir paskesniąją kontrolę, administruoti grąžintinas ir grąžintas lėšas, teikti Finansų ministerijai pavaldžių įstaigų ir ministerijos informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti dėl apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų į valstybės biudžetą, vykdyti specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams, ir valstybės rinkliavų administravimą.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Finansų ministerijos bei kitų institucijų teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

5.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);

5.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje vykdant žemės ūkio srities biudžeto programų apskaitą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

6.1. vykdo mokėjimui pateikiamų dokumentų einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

6.2. priima, tikrina ir nustatyta tvarka teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui  (toliau – Centras) pagal kuravimo sritį priskirtų programų priemonių išlaidas pateisinančius dokumentus (ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis, aktus ir kitus faktines išlaidas pateisinančius dokumentus), užtikrina teikiamų duomenų teisingumą;

6.3. teikia pagal kuravimo sritį priskirtų programų priemonių valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozes už prognozių pateikimą į VBAMS atsakingam ministerijos darbuotojui;

6.4. tikrina FVAIS ir analizuoja AB Luminor banko teikiamą informaciją apie paskolas, suteiktas iš lengvatinių fondų ir paskolų gavėjų grąžintas lėšas;

6.5. teikia Finansų ministerijai pavaldžių įstaigų ir ministerijos informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti dėl apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų į valstybės biudžetą;

6.6. vykdo gautų iš Centro duomenų apie viršplanines grįžusias ES fondų ir kitų programų lėšas rinkimą, sisteminimą, rengia buhalterines pažymas ir teikia jas ministerijos struktūriniams padaliniams bei suinteresuotoms institucijoms;

6.7. vykdo Centro atliktų mokėjimų pagal sutartis peržiūrą;

6.8. teikia Centrui informaciją apie mokėtinas valstybės rinkliavas, pagal poreikį gauna informaciją apie rinkliavų įmokėjimą, rengia buhalterines pažymas ir teikia jas ministerijos struktūriniams padaliniams bei suinteresuotoms institucijoms;

6.9. vykdo iš savivaldybių gautų Pažymų apie finansavimo sumas, biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrinimą, sisteminimą ir pateikimą Centrui;

6.10. sutikrina pateiktą įmonių ir įstaigų informaciją apie turimas dotacijas, jų nusidėvėjimą, apie naujai gautas dotacijas, surašo pažymas dėl dotacijų nusidėvėjimo atvaizdavimo.

6.12. rengia ir teikia ministerijos pavaldumo biudžetinėms įstaigoms ir organizacijoms informaciją, rašytinius ar žodinius paaiškinimus buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės rengimo klausimais kuruojamoje srityje;

6.13. rengia skyriaus dokumentacijos plano projektą;

6.14. pagal kompetenciją rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir (ar) kitoms suinteresuotoms institucijoms veiklos ir kitas, su lėšų panaudojimu susijusias ataskaitas, įvairių pažymų, dokumentų kopijas, reikalingas kontroliuojančioms institucijoms;

6.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.16. dalyvauja ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų inventorizacijoje, rengia ataskaitas apie inventorizacijos rezultatus, teikia duomenis ministerijos vadovybei;

6.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Susipažinau

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)