Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3) (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti planuoti valstybės biudžeto asignavimus ministerijos funkcijoms vykdyti ir diplomatinėms atstovybėms išlaikyti, teikti lėšų poreikio prognozes už prognozių pateikimą į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) atsakingam ministerijos atsakingam darbuotojui.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Finansų ministerijos bei kitų institucijų teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

5.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, VBAMS, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);

5.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje vykdant žemės ūkio srities biudžeto programų apskaitą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja ministerijos darbuotojų darbo užmokesčio fondui reikalingą valstybės biudžeto lėšų poreikį pagal kiekvienos pareigybės nustatytus bazinius dydžius bei turimus kiekvieno darbuotojo individualius dydžius, pagal skirtingas darbuotojų registravimo grupes ir skirtingus finansavimo šaltinius (valstybės biudžeto lėšos, ES fondų ir  kitų ES lėšomis finansuojamų projektų lėšos);

6.2. planuoja ministerijos funkcijų vykdymui bei diplomatinių atstovybių išlaikymui reikalingą valstybės biudžeto lėšų poreikį pagal detalius ekonominius išlaidų klasifikacijos kodus, atstovybių šalis ir paskirtus ministerijos darbuotojus bei jų šeimos narių skaičių;

6.3. vykdo sąmatų likučių stebėseną. Atsiradus papildomam lėšų poreikiui tam tikruose ekonominio klasifikatoriaus straipsniuose rengia pažymą apie sąmatų keitimą;

6.4. laiku apskaičiuoja ir nustatyta tvarka teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras) informaciją apie lėšų poreikį specialiesiems atašė, specialiųjų atašė pavaduotojams ir jų šeimos nariams su darbu užsienyje susijusioms išlaidoms kompensuoti;

6.5. priima ir patikrinta pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus reikalingus vykdyti darbo užmokesčio apskaitą pagal priskirtas darbuotojų darbo registravimo grupes, siekiant užtikrinti savalaikį ir teisingą duomenų pateikimą Centrui;

6.6. pagal kompetenciją rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir (ar) kitoms suinteresuotoms institucijoms veiklos ir kitas, su lėšų panaudojimu susijusias ataskaitas, įvairių pažymų, dokumentų kopijas, reikalingas kontroliuojančioms institucijoms;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.8. dalyvauja ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų inventorizacijoje, rengia ataskaitas apie inventorizacijos rezultatus, teikia duomenis ministerijos vadovybei;

6.9. valdo ministerijos pateiktas sąskaitas faktūras e-sąskaita sistemoje;

6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Susipažinau

               

_____________________________

                   (parašas)

_____________________________

              (vardas ir pavardė)

_____________________________

                        (data)