Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P-33

redakcija)

 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką ministerijoje informacinių technologijų, informacinių sistemų, jų saugumo ir efektyvumo srityje, užtikrinti ministerijos informacinės sistemos tinkamą funkcionavimą, plėtrą, darbuotojų informacinio aprūpinimo bei kompiuterinių duomenų saugumo lygį, atstovauti ministerijai kitose institucijose, kuriose sprendžiami informacijos technologijų klausimai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas susijusias su informacinių technologijų taikymu ministerijos veikloje ir dalinai administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties išsilavinimą;

6.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informatikos srityje;

6.3.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, būti susipažinęs su ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu;

6.4.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5.  išmanyti informacinių sistemų valdymo principus, viso gyvavimo ciklo metu (Cobit ar ITIL pagrindai);

6.6.  išmanyti Informacinių sistemų saugos principus, technologijas, keliamas grėsmes ir jų užkardinimo priemones, būti susipažinęs su naujausiomis technologijomis IT srityje;

6.7.  žinoti Microsoft duomenų centro technologijas, debesų kompiuterijos paslaugų teikimo ir valdymo principus, Interneto bei Intraneto technologijų pagrindinius principus;

6.8.       mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis;

6.9.       mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.10.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.  organizuoja ministerijos informacinės sistemos plėtros darbus;

7.2.  teikia Vadovybei pasiūlymus dėl naujų techninių ir programinių priemonių diegimo;

7.3.  rengia investicinius projektus, inicijuoja susijusius pirkimus, rengia specifikacijas;

7.4.  planuoja ir organizuoja reikalingų informacinės sistemos priežiūros ir kitų paslaugų pirkimus;

7.5.  organizuoja ministerijos informacinės sistemos apsaugos priemonių įsigijimą ir diegimą;

7.6.  vykdo Informacinės sistemos saugos įgaliotinio funkcijas, nurodytas Žemės ūkio ministerijos Informacinės sistemos saugos nuostatuose;

7.7.  vykdo už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą atsakingo asmens funkcijas;

7.8.  organizuoja ir įgyvendina ryšių ir informacinės sistemos, kurioje yra saugoma, apdorojama ar kurioje perduodama įslaptinta informacija, duomenų apsaugą;

7.9.  atstovauja ministerijai visose institucijose, kuriose sprendžiami informacinių sistemų kūrimo, diegimo, eksploatavimo bei suderinamumo, saugumo, kompiuterinių ryšių tarp institucijų plėtojimo  klausimai;

7.10.        pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.11.        organizuoja lokalaus ministerijos kompiuterių ir ryšio tinklo monitoringą, modernizavimą ir plėtimą;

7.12.   teikia pagalbą ir konsultuoja darbuotojus ministerijoje naudojamų informacinių sistemų, Microsoft Office ir kitų taikomųjų paketų naudojimo klausimais;

7.13.   vykdo mobilaus interneto paslaugų ir vartotojų administravimą;

7.14.   pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.15.   inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo (kaip pirkimo organizatorius). Koordinuoja ir kontroliuoja, kad einamoji ir (ar) paskesnioji finansų kontrolė atliekant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose, bei lėšų ir materialiųjų vertybių, susietų su informacinėmis technologijomis, naudojimas būtų vykdomi tinkamai;

7.16.   pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)