Pareigų aprašymas Spausdinti

P25.1

PPATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m.   gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio   30 d. įsakymo Nr. 40P-33

redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriaus darbuotojams organizuojant ministerijos ūkio valdymą ir priežiūrą bei koordinuojant ministerijos mobilizacinių užduočių, civilinės saugos, ekstremalių situacijų planavimo, prevencijos ir vykdymo darbus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – ministerijos ūkio valdymas ir priežiūra bei vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - žemės ir maisto ūkio civilinės saugos ir mobilizacijos srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

         6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

             6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, turto valdymą ir priežiūrą, ūkinių operacijų einamąją ir paskesnę finansų kontrolę, viešuosius pirkimus, civilinės saugos ir mobilizacijos sritis, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo tvarką;

         6.2. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

         6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo, ūkio valdymo ir priežiūros, žemės ir maisto ūkio civilinės saugos ir mobilizacijos srityse;

         6.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

         6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

         6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

         6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

            7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

            7.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, atsako už skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą,

           7.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;

            7.3. vertina, vizuoja ir teikia kancleriui skyriaus parengtus dokumentų projektus, teikiamus pasirašyti ministerijos vadovybei;

            7.4. organizuoja ministerijos mobilizacinių užduočių, civilinės saugos, ekstremalių situacijų planavimo, prevencijos ir vykdymo darbus;

            7.5. pagal ministerijos kompetenciją organizuoja žemės ir maisto ūkio civilinės saugos užduočių vykdymą, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo užduotis bei dalyvauja planuojant ir užtikrinant NATO priimančiosios šalies paramą;

            7.6. organizuoja tinkamą darbo sąlygų sudarymą ministerijos darbuotojams, koordinuoja darbo vietų aprūpinimą būtinu inventoriumi, organizacine technika ir kitomis priemonėmis;

            7.7. administruoja ministerijos valdomo turto duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje; koordinuoja ministerijos patikėjimo teise valdomo turto priežiūrą ir administravimą:

            7.8. dalyvauja organizuojant ministerijos administracinio pastato ūkinę ir techninę priežiūrą;

            7.9. organizuoja ministerijos autotransporto darbo kontrolę, užtikrinant, kad ministerijos automobiliai nuolat būtų techniškai tvarkingi, tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami;

            7.10. koordinuoja skyriaus viešųjų pirkimų inicijavimą, rengia skyriaus viešųjų pirkimų planą;

            7.11. pasirašo skyriaus siunčiamus informacinio pobūdžio raštus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

            7.12. pasirašo ministerijai suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus;

            7.13. nustato skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo poreikius;

            7.14. nustatytąja tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

            7.15. ministerijos vadovybės pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauja skyriui kitose ministerijose, valstybės institucijose ir įstaigose;

            7.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

            7.17. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

            7.18. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

            7.19. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme;

            7.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

             8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

Susipažinau:

______________________                    

(parašas)

___________________________

 (vardas, pavardė)

___________________________

(data)