Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9  redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
         3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių taršos mažinimą dėl žemės ūkio veiklos, rengimui. Aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui, aplinką tausojančių žemės ūkio sistemų ir programų projektų rengimui bei derinimui, aplinkosaugos standartų įgyvendinimui žemės ūkio gamyboje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – ES Nitratų direktyvos, mėšlo tvarkymo bei augalų tręšimo, sanitarinių apsaugos zonų, taršos mažinimo iš gyvulininkystės gamybinių objektų ir pagal kompetenciją vandenų apsaugos administravimo bei reglamentavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, bei Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius agrarinę aplinkosaugą bei aplinkai nekenksmingus ūkininkavimo metodus;

6.2. turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų darbo augalininkystės arba agrarinės aplinkosaugos srityje patirtį;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

6.6 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

6.7. išmanyti dokumentų tvarkymo ir administravimo bei  teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą dėl žemės ūkio veiklos, aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo principų bei tausojančių aplinką sistemų integravimą į žemės ūkį, projektus;

7.2. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

7.3. teikia siūlymus dėl sanitarinių apsaugos zonų reglamentavimo žemės ūkyje;

7.4. rengia teisės aktus, dalyvauja darbo grupėse svarstant klausimus susijusius su

sanitarinėmis apsaugos zonomis;

7.5. rengia teisės aktų projektus bei siūlymus vandenų taršos, kylančios dėl žemės ūkio veiklos, klausimais;

7.6. teikia siūlymus dėl žemės ūkio veiklos subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarkos;

7.7. teikia siūlymus dėl taršos mažinimo iš gyvulininkystės gamybinių objektų;

7.8. rengia teisės aktų projektus, susijusius su ES Nitratų direktyvos įgyvendinimu bei mėšlo tvarkymo normatyvais;

7.9. kompetencijos ribose palaiko ryšius su kitomis šalies valstybinėmis institucijomis, bei užsienio organizacijomis;

7.10. pagal kompetenciją rengia, derina pozicijas bei jas pristato atstovaujant ministeriją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;

7.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

        (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

______________

         (data)