Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 40P- 5

redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti, veikloms, susijusioms su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų kaimo plėtros programų (toliau – Programos) rengimu, įgyvendinimu, keitimu bei stebėsena užtikrinti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – ES  žemės ūkio ir kaimo plėtros Programų rengimo, keitimo, stebėsenos bei kitas su tuo susijusias veiklas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

          4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kaimo plėtros arba ES reikalų koordinavimo ar administravimo srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo  B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

5.2.  koordinuoja ES finansuojamų kaimo plėtros Programų rengimo, keitimo bei užbaigimo procesus;

5.3. dalyvauja spendžiant sistemines problemas, kylančias rengiant, keičiant bei įgyvendinant Programas;

5.4. koordinuoja veiksmus bei rengia būtinus dokumentus tinkamam funkcijų įgyvendinimui užtikrinti;

5.5. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, tiek kiek tai susiję su Programų rengimu, keitimu, įgyvendinimu bei stebėsena, pagal kompetenciją atstovauja ES institucijose;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų, finansuojamų ES fondų lėšomis, įgyvendinime, atstovauja ministerijos interesus, siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priklausančių priemonių suderinamumą su kitomis ES paramos programomis, priemonėmis;

5.7. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

5.9. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus kuruojamų Programos priemonių įgyvendinimo.

5.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

___________________________

                      (parašas)

_____________________________

              (vardas ir pavardė)

_____________________________

                      (data)