Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       

ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo

 Nr. 40P-9 redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
             3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4.  Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų rengimą ir vykdymą klimato kaitos, oro taršos ir energetinio efektyvumo žemės ūkyje srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – klimato kaitos, oro taršos ir energetinio efektyvumo srityse nustatant ir įgyvendinant valstybinio reguliavimo priemones.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 3 metų darbo patirties klimato kaitos žemės ūkio srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės, maisto ūkį ir susijusias sritis;

6.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

6.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

7.2. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja teisės aktus bei informaciją klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo žemės ūkio srityje, oro taršos, ir energetinio efektyvumo politikos klausimais;

7.3. pagal kompetenciją rengia siūlymus bei teisės aktų projektus klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo žemės ūkio srityje, oro taršos, energetinio efektyvumo klausimais;

7.4. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos ir ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose, kituose susitikimuose, kuriuose aptariami kompetencijai priskirti klausimai, prireikus, atstovauja juose;

7.5. pagal kompetenciją rengia nacionalines pozicijas ES svarstomais klausimais, konsultuoja ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus;

7.6. pagal poreikį rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir subjektams informaciją ir medžiagą kompetencijai priskirtais klausimais;

7.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančiomis institucijomis, Lietuvos nuolatine atstovybe ES, socialiniais partneriais, palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų, kitų ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)