Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 40P-21 redakcija) 3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esam žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti, funkcijų ir veiklų, susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų kaimo plėtros programomis ir Nacionaliniu kaimo tinklu įgyvendinti. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ (toliau – LKT) įgyvendinimo koordinavimą. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros arba ES struktūrinių fondų administravimo srityse; 4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus; 4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu; 4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus pagal kompetenciją, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją; 5.2. koordinuoja LKT įgyvendinimą: rengia su LKT veikla susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, priemonės prognozes ir LKT finansines įgyvendinimo prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie LKT finansavimo situaciją, veiklą, rengia LKT sekretoriato paraiškas, teikia mokėjimo prašymus atsiskaitymui ir lėšų susigrąžinimui pagal LKT sekretoriato paramos projektą, tam, kad būtų tinkamai panaudotos šiam paramos projektui skirtos lėšos, rengia ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių, ekonominių partnerių siūlymus dėl LKT tobulinimo; dalyvauja rengiant LKT įgyvendinimo ataskaitas, dalyvauja rengiant medžiagą Priežiūros komitetų posėdžiams; 5.3. atlieka LKT sekretoriato funkcijas, organizuoja viešuosius pirkimus, siekiant užtikrinti tinkamą šio tinklo valdymą ir jo funkcijų įgyvendinimą, yra materialiai atsakingas už prekes perkamas iš LKT paramos projekto lėšų planuoja, užsako prekes finansuojamas iš LKT paramos projekto lėšų, jas priima ir pagal visus priešgaisrinės bei darbo saugos reikalavimus sandėliuoja, užtikrina teisingą ir savalaikę materialinių vertybių kiekinę apskaitą pirminių priėmimo-išdavimo dokumentų užpildymo tvarką, nuolatos sutikrina medžiagų, prekių likučius su buhalterijos duomenimis, uždaro sandėlį inventorizacijai, jeigu pastebi, kad susidaro materialinių vertybių trūkumas praneša apie tai skyriaus vedėjui; 5.4. koordinuoja LKT veiksmų programos rengimą ir jos įgyvendinimą; 5.5. pagal kompetenciją atstovauja ES komitetuose ir darbo grupėse, tam, kad būtų atstovaujama šalies pozicija ir tinkamai įgyvendinama LKT veikla; 5.6. pagal kompetenciją organizuoja konsultacijas su socialiniais, ekonominiais partneriais, siekiant užtikrinti tinkamą LKT įgyvendinimą; 5.7. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka išankstinę finansų kontrolę (išskyrus atvejus, kai tai susiję su pirkimu, už kurį yra paskirtas atsakingu), siekiant užtikrinti tinkamą LKT paramos projekto įgyvendinimą, t. y. patikrina ar išlaidos tinkamos finansuoti iš veiklos srities lėšų bei ar veiklos srities paramos paraiškoje pakanka numatytų lėšų, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų prekių, paslaugų ir (ar) teikimo sutarčių įgyvendinimą; 5.8. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą; 5.9. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus; 5.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje; 5.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau _____________________________ (parašas) _____________________________ (vardas ir pavardė) _____________________________ (data)