Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TARPTAUTINIŲ REIKALŲ IR EKSPORTO SKATINIMO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

          3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą ir savalaikį užduočių atlikimą, įgyvendinti  žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos ir  eksporto skatinimo programą, užtikrinti tarptautinį ir ekonominį bendradarbiavimą su Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse, palaikyti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir užtikrinti atstovavimą jose, užtikrinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) oficialaus protokolo klausimų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos, eksporto skatinimo programos įgyvendinimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir oficialaus protokolo užtikrinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo arba  tarptautinių santykių srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reglamentuojančiais tarptautinius ryšius, tarptautinių sutarčių rengimą, žemės ūkio ir užsienio prekybos klausimus;

6.4. išmanyti žemės ūkio ekonomikos ir politikos specifiką, tarptautinio ir ekonominio bendradarbiavimo, užsienio prekybos principus bei procedūras, eksporto skatinimo priemones, diplomatijos ir tarptautinių santykių pagrindus;

6.5. žinoti tarptautinio bendradarbiavimo procedūras bei principus,

6.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.8. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

6.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;

6.11. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja skyriaus darbą;

7.2. skirsto užduotis skyriaus specialistams ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.3. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ministerijos kompetencijai priskirtais eksporto skatinimo ir prekybos žemės ūkio ir maisto produktais klausimais;

7.4. užtikrina tarptautinį bendradarbiavimą su  trečiųjų šalių ir ES valstybių narių atsakingomis institucijomis žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;

7.5. palaiko ryšius su ministerijos kompetencijai priskirtomis tarptautinėmis organizacijomis, formuoja Lietuvos Respublikos poziciją ir ją atstovauja;

7.6. užtikrina ministerijos oficialaus protokolo klausimų sprendimą; 

7.7. pagal kompetenciją analizuoja tarptautinio ir ekonominio bendradarbiavimo galimybes, teikia siūlymus vadovybei;

7.8. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, ministerijos deleguotais atašė tarptautinio bendradarbiavimo, prekybos ir eksporto skatinimo klausimais;

7.9. teikia siūlymus dėl tarptautinių ir ekonominių bendradarbiavimo sutarčių, ketinimų protokolų, veiksmų planų rengimo, organizuoja ir iniciuoja jų rengimą, dalyvauja jas rengiant bei derinant, koordinuoja jų vykdymą;

7.10. pagal kompetenciją koordinuoja tarpvalstybinių prekybos sutarčių rengimą, jų įgyvendinimą;

7.11. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja tarptautiniuose susitikimuose, parodose, mugėse, forumuose, konferencijose, tarpvyriausybinių (TVK), tarpžinybinių komisijų, darbo grupių veikloje ir kituose panašaus pobūdžio renginiuose ar veiklose;

7.12. prireikus, atstovauja skyriaus kompetencijos klausimais tarpžinybiniuose bei tarptautiniuose susitikimuose;

7.13.    pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo

sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių veiklą;

7.14. teikia išvadas dėl skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;

7.15. inicijuoja sprendimus ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, koordinuoja ir kontroliuoja einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės atlikimą kuruojamoje veiklos srityje;

7.16. užtikrina skyriaus dokumentų valdymą ir tvarkymą;

7.17. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.18. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.19. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)