Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 40P-36

redakcija)

PROGRAMINIO, PROJEKTINIO VALDYMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos planavimo dokumentams rengti ir stebėti jų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas –ministerijos strateginių veiklos planų, kitų strateginių dokumentų projektų ir ataskaitų rengimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su strateginiu planavimu, žemės ūkio ekonominiais santykiais;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.3. turėti darbo patirties žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;

4.4. mokėti kaupti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia (prireikus tikslina) ministerijos strateginio veiklos plano ir ministerijos veiklos plano projektus, informaciją apie ministerijos strateginio veiklos plano programų vertinimo kriterijų vykdymą;

5.2. rengia ministerijos veiklos ataskaitos projektą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų (priemonių) projektą;

5.4. renka ir teikia informaciją apie ministerijos strateginio veiklos plano ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų (priemonių) vykdymą Stebėsenos informacinėje sistemoje;

5.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamų plėtros programų, tarpinstitucinių veiklos planų, ministrų įsakymais tvirtinamų veiksmų planų, kitų planavimo dokumentų projektus ir jų įgyvendinimo ataskaitų projektus;

5.6. pagal kompetenciją analizuoja kitų institucijų, Europos Sąjungos, kitų užsienio šalių informaciją, tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir pasiūlymus veiklos klausimais;

5.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

      (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

__________________

         (data)