Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 40P- 6  redakcija)

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

  PAREIGYBĖ

 

1. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3), kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis - skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvią komunikacijos sklaidą, kurti žemės ūkio ministerijos įvaizdį, operatyviai rengti ir teikti tikslinėms auditorijoms informaciją apie Žemės ūkio ministerijos, jai pavaldžių institucijų bei su tuo susijusių organizacijų veiklą, taip pat apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programų priemones.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties viešųjų ryšių, komunikacijos ar žurnalistikos srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su visuomenės informavimu, Žemės ūkio ministerijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

5.4. išmanyti Lietuvos kaimo plėtros programas, Europos sąjungos žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros specifiką, Žemės ūkio ministerijai priskirtų funkcijų ir uždavinių specifiką;

5.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

         6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja rengiant ministerijos viešųjų ryšių strategiją bei metų komunikacijos planus;

6.2. rengia ir platina žiniasklaidai bei visuomenei informacinius pranešimus, straipsnius, kitą informacinę medžiagą apie ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vykdomą veiklą bei Lietuvos  kaimo plėtros programų priemonių įgyvendinimą;

6.3. dalyvauja organizuojant spaudos konferencijas, parodas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, pristatymus ir kitus viešinimo darbus;

6.4. teikia pasiūlymus dėl ministerijos interneto tinklapio informacinio atnaujinimo bei palaikymo, vykdo teikiamos publikavimui internete informacijos turinio patikrą ir teikia pastabas;

6.5. pagal kompetenciją teikia į ministeriją besikreipiantiems asmenims informaciją (raštu, žodžiu, telefonu ir elektroniniu būdu) ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

6.6. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

6.7. pagal kompetenciją platina viešųjų ryšių informaciją ministerijos viduje;

6.8. platina žiniasklaidos apžvalgas ministerijos darbuotojams, informaciją socialiniuose tinkluose;

6.9. dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;

         6.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

         6.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                           

_____________________________

               (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)