Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       
ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėjas (toliau – skyrius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, taip pat nustatyta tvarka patvirtintų su augalininkystės plėtra susijusių programų rengimą ir vykdymą, užtikrinti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų įgyvendinimą; koordinuoti ir užtikrinti tinkamą skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų, susijusių su grūdinių pasėlių, sodininkystės ir daržininkystės, fitosanitarijos, augalų apsaugos, augalų veislių apsaugos, dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ir žemės ūkio augalų genetinių išteklių sritimis, vykdymą; koordinuoti ir įgyvendinti augalininkystės srities atstovų dalyvavimą ES institucijų darbo organų susitikimuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - augalininkystės sektoriuje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį augalininkystės srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkį, valstybės tarnybą, ministerijos darbo reglamentą, Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.4. žinoti pagrindines ES steigiamųjų sutarčių nuostatas, įtvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; išmanyti augalininkystės, grūdinių pasėlių, sodininkystės ir daržininkystės, fitosanitarijos, augalų apsaugos, augalų veislių apsaugos, dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ir žemės ūkio augalų genetinių išteklių sričių ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
6.6. išmanyti bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principus, bendradarbiavimo ypatumus daugiakultūrinėje aplinkoje;
6.7. mokėti dvi užsienio kalbas (anglų, prancūzų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.8. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas;
6.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis kuruojamoje srityje ministerijos kompetencijai priskirtus ir derina kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;
7.2. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ir derina kitų institucijų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, analizuoja ir teikia išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teismo bylas, dalyvauja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organuose, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą kuruojamoje srityje;
7.3. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus ir kitą su tuo susijusią informaciją; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir svarstant tarpvalstybines programas ir projektus, organizuoja jų įgyvendinimą;
7.4. atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
7.5. esant poreikiui pavaduoja ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų specialistus ES institucijų darbo organų susitikimuose;
7.6. koordinuoja augalininkystės srities atstovų dalyvavimą ES institucijų darbo organų susitikimuose;
7.7. atstovauja valstybės interesus akcinių bendrovių akcininkų susirinkimuose;
7.8. nuolatos konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
7.9. sprendžiant klausimus, susijusius su kuruojama sritimi, analizuoja ūkinius ir finansinius bei kitus rodiklius, koordinuoja ir kontroliuoja iš biudžeto lėšų finansuojamų mokslo tiriamųjų darbų atlikimo eigą;
7.10. palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir užsienio šalių institucijomis sprendžiant bendras problemas bei siekiant efektyvesnio žemės ūkio mokslinio ir gamybinio- techninio potencialo panaudojimo;
7.11. dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje pateikdamas nuomonę kuruojamos srities klausimais bei atstovaudamas savo įstaigą, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;
7.12. teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis su kuruojamu sektoriumi susijusius paramos schemų projektus pagal nustatytus reikalavimus;
7.13. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.15. pagal kompetenciją nagrinėja ar dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo ar ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Susipažinau
 
_____________________________
                     (parašas)
_____________________________
             (vardas ir pavardė)
_____________________________
                      (data)