Pareigų aprašymas Spausdinti

     PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 40P-9  

redakcija)

STRATEGINIŲ POKYČIŲ VALDYMO GRUPĖS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginių pokyčių valdymo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

                                                PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga ministerijos planavimo dokumentams rengti, stebėti jų įgyvendinimą bei padėti atlikti žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizes.

III SKYRIUS

                                             veiklos sritIs

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –žemės ir maisto ūkio ekonominės veiklos analizių ir prognozių koordinavimo bei ministerijos strateginių veiklos planų, kitų strateginių dokumentų projektų ir ataskaitų rengimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJIS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitus teisės aktus, susijusius su strateginiu planavimu, žemės ūkio ekonominiais santykiais bei grupės veiklos sritimis;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.3. turėti 3 metų ekonominio darbo patirtį;

4.4. būti susipažinusiam su projektų valdymu, ekonomine analize, strateginiu planavimu ir vertinimu, mokėti pritaikyti turimas žinias praktiškai;

4.5. išmanyti dokumentų  rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir operatyviai reaguoti į gaunamą informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti dirbti grupėje;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja jam pavestą darbą ir atsako už pavestų užduočių vykdymą;

5.2. teikia ministrui pasiūlymus dėl strateginių pokyčių reikalingumo, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo;

5.3. koordinuoja ir teikia ministerijai siūlymus dėl ekonominės analizės sistemos plėtros;

5.4. teikia ministerijos strateginio valdymo komitetui siūlymus dėl strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų ir jų reikšmių;

5.5. dalyvauja rengiant ministerijos strateginio veiklos plano projektą;

5.6. vertina ministerijos strateginio veiklos plano metinę veikos ataskaitą;

5.7. pagal kompetencija formuoja ir tobulina būtiniausių maisto produktų rezervo sudarymą, kuruoja preliminarių sutarčių su ūkio subjektais sudarymą;

5.8. pagal kompetenciją vykdo Vyriausybės, ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų bei tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje atstovauja ES institucijų darbo organuose;

5.10. vykdo ministerijos, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant ministerijos valdymo sričių strateginį veiklos planą, projektų inicijavimo, planavimo ir įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

5.11. užtikrina pasitarimų, konferencijų, seminarų savo kompetencijos klausimais inicijavimą bei rengimą;

5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

 _____________________________

                       (parašas)

_____________________________

               (vardas ir pavardė)

_____________________________

                       (data)