Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės  ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d.  įsakymo Nr. 40P- 33

redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS  PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2.  NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
     
  3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

  1. 4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga pagal kompetenciją vykdyti ministerijos kompetencijai priklausančių uždavinių vykdymą žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, nacionalinio saugumo srityse, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo srityse, teisės aktų projektams bei programoms rengti bei jų įgyvendinimui kontroliuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus patarėjas pagal kompetenciją vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, nacionalinio saugumo, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo bei turto valdymo ir jo priežiūros srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės saugos ir mobilizacijos sritis, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo tvarką;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.3. gebėti atlikti kuruojamos srities teisės aktų analizę, rengti ir derinti teisės aktų projektus;

6.4. mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų turto valdymo ir priežiūros patirtį;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal ministerijos kompetenciją vykdo žemės ir maisto ūkio civilinės saugos užduotis, Vyriausybės nustatytas valstybines mobilizacines užduotis;

7.2. renka, kaupia ir sistemina duomenis ir kitą informaciją, reikalingą ministerijos mobilizacijos planui parengti, rengia mobilizacijos plano projektą, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų dėl mobilizacijos vykdymo;

7.3.  organizuoja civilinės saugos, mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius ministerijoje, rengia civilinės saugos, mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus, tvarko informaciją, susijusią su civilinės saugos, mobilizaciniu ar PŠP mokymu. Pagal kompetenciją dalyvauja Priešgaisrinės apsaugos departamento prie VRM,  Mobilizacijos departamento prie KAM, NATO ir ES rengiamose pratybose, mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose;

7.4. rengia ir atnaujina ministerijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą, supažindina į šį rezervą įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, tvarko jame įrašytų asmenų duomenis, organizuoja į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo reginiuose;

7.5. pagal kompetencija formuoja ir tobulina būtiniausių maisto produktų rezervo sudarymą, vykdo (kuruoja) preliminarių sutarčių su ūkio subjektais sudarymą;

7.6. pagal skyriaus kompetenciją rengia ministerijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas, sutarčių projektus, kitus viešųjų pirkimų dokumentus, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą;

7.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus turto valdymo ir priežiūros klausimais;

7.8. rengia žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos subjektų, kurių veikla būtina paskelbus mobilizaciją, sąrašus ir analizuoja jų gamybinius pajėgumus;

7.9. rengia darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, įvadines instrukcijas;

7.10. instruktuoja darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais, veda instruktavimo žurnalus;

7.11. dalyvauja tiriant ministerijos darbuotojų patirtus nelaimingus atsitikimus, veda nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalą;

7.12. rengia ir pildo ministerijos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;

7.13. rengia ministerijos raštus priešgaisrinės bei civilinės saugos klausimais;

7.14. tvarko ministerijos trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto judėjimą ministerijos patalpose, rengia turto nurašymo aktus;

7.15. organizuoja administracinio pastato priešgaisrinės apsaugos priemones;

7.16. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos materialiojo turto metinėse  inventorizacijoje, teikia pasiūlymus įvertinant šį turtą ir siūlant jį pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti;

7.17. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.18. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme;

7.19. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

___________             ______________________           _________   

    (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data)