Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

TEISĖKŪROS IR ATSTOVAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) vykdomus uždavinius ir funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa (toliau – Programa), užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą, kad pagal kompetenciją pateikti vertinti teisės aktų projektai, vertinamų sutarčių projektai, atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktų, bei teisinės technikos reikalavimus, o taip pat teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės taikymo teisės normų turiniui atskleisti, kad skundų nagrinėjimas bei teisinis jų vertinimas būtų vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, atstovauti ministerijai teismuose ir kitose valstybės institucijose. Skyriaus  kompetencijos ribose, esant vadovybės pavedimui, dalyvauti formuojant politiką kaimo plėtros srityje.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – veikia Programos ribose, teisės srityje, siekdamas užtikrinti kad teisės aktų taikymas būtų paremtas teisės aiškinimo metodais ir principais, padedančiais atskleisti tikrąją teisės normų prasmę ir jų turinį, bei vadovaujantis teisės normomis ir principais, padedančiais nustatyti ar nebuvo pažeistos asmens teisės ir jo teisėti interesai, o skundų nagrinėjimas bei teisinis jų vertinimas būtų vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, jo veikla taip pat apima funkcijų vykdymą atstovavimo, teisėkūros ir teisinės ekspertizės srityse. 

IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį, kaimo plėtrą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

6.4. turėti teisinio darbo patirties;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas, susijusias su paramos pagal Programą administravimu:

7.1. pagal kompetenciją atlieka teisinę ekspertizę:

7.1.1 ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų, taip pat projektų, susijusių su paramos pagal Programą administravimu;

7.1.2. ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, ir organizacijų parengtų teisės aktų projektų, kuriuos pasirašo ar vizuoja ministras, viceministras pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleris;

7.1.3. kitų valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų nustatyta tvarka pateiktų derinti ministerijai;

7.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;

7.3. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių bei kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat projektų, susijusių su paramos pagal Programą administravimu;

7.4. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ir jos reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.5. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, siekiant apginti teisėtus interesus;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, analizuoja skundų, prašymų ir pranešimų problematiką ir teikia siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant mažinti besikreipiančių asmenų skaičių;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ar teikiant pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su teisinio skundų įvertinimo ir atstovavimo sritimi;

7.8. pagal kompetenciją peržiūri ir derina skyriaus ir kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtus ministro įgaliojimų projektus, prireikus juos rengia;

7.9. pagal kompetenciją kitų subjektų finansavimo išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas; pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

7.11. pagal kompetenciją užtikrina, kad teisės aktų taikymas būtų paremtas teisės aiškinimo metodais ir principais, padedančiais atskleisti tikrąją teisės normų prasmę ir jų turinį, bei vadovaujantis teisės normomis ir principais, padedančiais nustatyti ar  nebuvo pažeistos asmens teisės ir jo teisėti interesai;

7.12. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.14. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Programos įgyvendinimu;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)